Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 169

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 169 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Акумулаторна тревокосачка
Акумулаторна батерия
Каталожен номер
Номинално напрежение
Капацитет
Време за зареждане (при напълно разредена
акумулаторна батерия)
Зарядно устройство
Каталожен номер
Заряден ток
Допустим температурен диапазон на зареждане
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003
Клас на защита
Моля, обърнете внимание на каталожния номер на табелката на Вашия градински електроинструмент. Търговските наименования на някои
електроинструменти могат да бъдат променяни.
Информация за излъчван шум и
вибрации
Стойностите на излъчвания шум са определени съгласно
EN 50636-2-91.
Равнището А на излъчвания от електроинструмента шум
обикновено е: равнище на звуковото налягане 72 dB(A);
равнище на мощността на звука 94 dB(A).
Неопределеност K =3 dB.
Работете с шумозаглушители (антифони)!
Пълната стойност на вибрациите a
трите направления) и неопределеността K са определени
съгласно EN 60335:
2
2
a
<2,5 m/s
, K =3 m/s
.
h
Декларация за съответствие
С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в
раздела «Технически данни» съответства на всички
валидни изисквания на директивите 2011/65/EС,
2014/30/EС, 2006/42/EО, 2000/14/EO, включително на
измененията им и покрива изискванията на стандартите:
EN 60335-1, EN 50636-2-91.
2000/14/EO: гарантирано ниво на мощността на звука
88 dB(A). Метод за оценка на съответствието съгласно
Приложение VI.
Категория на продукта: 33
Упълномощена сертифицираща организация:
SRL, Sudbury England, Nr. 1088
Техническа документация (2006/42/ЕО, 2000/14/EO)
при:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Bosch Power Tools
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
V=
Ah
min
mA
°C
kg
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.11.2014
Монтиране и работа
(векторната сума по
h
 След като тръбата и предпазният кожух са сглобени,
те не трябва да бъдат разглобявани повече.
Преди започване на работа проверявайте дали
застопоряващият винт на предпазния кожух е затегнат
здраво.
Преди започване на работа се уверявайте, че тръбата е
сглобена правилно.
Дейност
Окомплектовка
Сглобяване на тръбата
Монтиране на предпазния кожух
Смяна на ножовете
Зареждане на акумулаторната
батерия
Поставяне и изваждане на
акумулаторната батерия
Включване и изключване
Български | 169
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
NiCd
2 607 335 533
2 607 335 533
14,4
1,5
250
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0,4
/ II
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Фигура Страница
1
2
3
4
5
F 016 L81 227 | (18.11.14)
NiCd
14,4
1,5
250
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0,4
/ II
223
223
224
224
224

Advertisement

Table of Contents
loading