Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 217

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 217 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Niekada neįjunkite sodo priežiūros
įrankio prieš tai nesumontavę
reikiamų dalių.
Nuorodos, kaip optimaliai elgtis su
akumuliatoriumi
Prieš įstatydami akumuliatorių
įsitikinkite, kad sodo priežiūros
įrankis yra išjungtas. Įstatant
akumuliatorių į įjungtą sodo
priežiūros įrankį, gali įvykti
nelaimingas atsitikimas.
Saugokite kroviklį nuo lietaus ir
drėgmės. Į kroviklį patekęs vanduo
padidina elektros smūgio riziką.
Akumuliatoriui įkrauti naudokite
tik gamintojo nurodytą
akumuliatorinį kroviklį. Jei
kroviklis, skirtas tam tikros rūšies
akumuliatoriams krauti, naudojamas
su kitokiais akumuliatoriais, iškyla
gaisro pavojus.
Įkraukite tik Bosch NiCd/NiMH
akumuliatorius arba tokius Bosch
gaminiuose įmontuotus
akumuliatorius, kurių įtampa
atitinka techninių duomenų
lentelėje nurodytą įtampą.
Naudojant kitaip iškyla gaisro ir
sprogimo pavojus.
Prižiūrėkite, kad kroviklis visuomet
būtų švarus. Dėl užteršto kroviklio
atsiranda elektros smūgio pavojus.
Kiekvieną kartą prieš pradėdami
naudoti patikrinkite kroviklį, laidą
ir kištuką. Jei bus nustatyta
gedimų, kroviklį toliau naudoti
draudžiama. Neardykite kroviklio
patys – jį gali remontuoti tik
kvalifikuotas specialistas,
Bosch Power Tools
naudodamas tik originalias
atsargines dalis. Pažeistas kroviklis,
laidas ar kištukas padidina elektros
smūgio riziką.
Negalima naudoti kroviklio
pastačius jį ant degių paviršių
(popieriaus, audeklo ir pan.) ar
gaisro atžvilgiu pavojingoje
aplinkoje. Įkraunant akumuliatorių,
kroviklis įkaista, todėl atsiranda
gaisro pavojus.
Naudokite tik šiems sodo
priežiūros įrankiams skirtus Bosch
akumuliatorius. Naudojant kitokius
akumuliatorius iškyla pavojus
susižeisti arba sukelti gaisrą.
Šalia ištraukto akumuliatoriaus
nelaikykite sąvaržėlių, monetų,
raktų, vinių, varžtų ar kitokių
metalinių daiktų, kurie galėtų
užtrumpinti kontaktus. Įvykus aku-
muliatoriaus kontaktų trumpajam
sujungimui galima nusideginti arba
gali kilti gaisras.
Netinkamai naudojant
akumuliatorių, iš jo gali ištekėti
skystis. Venkite kontakto su šiuo
skysčiu. Jei skysčio pateko ant
odos, nuplaukite jį vandeniu, jei
pateko į akis – nedelsdami
kreipkitės į gydytoją. Akumulia-
toriaus skystis gali sudirginti ir
nudeginti odą.
Neardykite akumuliatoriaus.
Galimas trumpojo sujungimo
pavojus.
Saugokite akumuliatorių nuo
karščio, pvz., taip pat ir nuo ilgo
saulės spindulių poveikio, ugnies,
vandens ir drėgmės. Iškyla
sprogimo pavojus.
Lietuviškai | 217
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading