Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 214

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 214 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
214 | Latviešu
Pazīme
Apgriešanas tālums ar vienu
akumulatoru ir pārāk mazs
Asmeņi nekustas
Dārza instruments neveic
appļaušanu
Akumulatora uzlādes indikators
deg pastāvīgi
Uzlāde nenotiek
Akumulatora uzlādes indikators
neiedegas
Klientu konsultāciju dienests un
konsultācijas par lietošanu
www.bosch-garden.com
Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, lūdzam
noteikti paziņot desmitzīmju pasūtījuma numuru, kas norādīts
uz dārza instrumenta marķējuma plāksnītes.
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas ielā 120 S
LV-1021 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com
Atbrīvošanās no nolietotajiem
izstrādājumiem
Neizmetiet dārza instrumentus, uzlādes ierīces un
akumulatorus vai baterijas sadzīves atkritumu tvertnē!
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Iespējamais cēlonis
Akumulators nav ilgi lietots vai arī ir
lietots tikai īsu laiku
Zāle ir pārāk gara
Ir nolietojies akumulators
Uzlādējiet akumulatoru
Dārza instruments ir bojāts
Ir salūzis griezējasmens
Akumulators nav pilnīgi uzlādēts
Griezējdiskā ir ietinusies zāle
Akumulators nav pievienots vai ir
nepareizi pievienots uzlādes ierīcei
Akumulatora kontakti ir netīri
Akumulators ir bojāts
Uzlādes ierīces kontaktdakša nav pievie-
nota vai ir slikti pievienota elektrotīkla
kontaktligzdai
Akumulators nav pievienots vai ir
nepareizi pievienots uzlādes ierīcei
Ir bojāta elektrotīkla kontaktligzda, sa-
vienojošais kabelis vai uzlādes ierīce
Tikai ES valstīm
atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi
nekaitīgā veidā.
Akumulatori un baterijas
Ni-Cd: niķeļa-kadmija akumulatori
Uzmanību: šie akumulatori satur kadmiju, kas ir ļoti indīgs
smagais metāls.
Ni-MH: niķeļa-metālhidrīda akumulatori
Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.
Novēršana
Pilnīgi uzlādējiet akumulatoru, kā norādīts sadaļā
„Ieteikumi akumulatora uzlādei"
Appļaujiet zālienu vairākos paņēmienos
Nomainiet akumulatoru
Uzlādējiet akumulatoru, kā norādīts sadaļā
„Ieteikumi akumulatora uzlādei"
Griezieties remonta darbnīcā
Nomainiet griezējasmeni
Uzlādējiet akumulatoru, kā norādīts sadaļā
„Ieteikumi akumulatora uzlādei"
Attīriet griezējdisku no zāles
Pareizi pievienojiet akumulatoru uzlādes ierīcei
Notīriet akumulatora kontaktus, piemēram,
vairākkārt pievienojot akumulatoru uzlādes
ierīcei un atvienojot no tās, vai arī nomainiet
akumulatoru
Nomainiet akumulatoru
Pievienojiet elektrobarošanas bloku
elektrotīklam vai stingrāk iebīdiet tā
kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā
Pareizi pievienojiet akumulatoru uzlādes ierīcei
Pārbaudiet spriegumu elektrotīkla kontaktligzdā
vai nogādājiet uzlādes ierīci pārbaudei Bosch
pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā
Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai
2012/19/ES, lietošanai nederīgās
elektriskās un elektroniskās ierīces, kā arī,
atbilstoši direktīvai 2006/66/EK, bojātie vai
nolietotie akumulatori un baterijas jāsavāc
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading