Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 100

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 100 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
100 | Polski
Nie wolno nigdy użytkować
podkaszarki, jeżeli w bezpośredniej
bliskości znajdują się osoby
postronne, w szczególności dzieci lub
zwierzęta domowe.
Osoba obsługująca lub użytkująca
urządzenie odpowiedzialna jest za
wypadki i szkody na osobie i mieniu,
wyrządzone innym osobom.
Nie dotykać wirującego noża, zanim
nie zatrzyma się on całkowicie. Nóż
wiruje jeszcze przez jakiś czas po
wyłączeniu silnika i może
spowodować obrażenia.
Pracować tylko w ciągu dnia lub przy
dobrym sztucznym oświetleniu.
Przy niesprzyjających warunkach
atmosferycznych, w szczególności w
przypadku zbliżającej się burzy nie
należy użytkować podkaszarki.
Podkaszanie wilgotnej trawy
zmniejsza wydajność pracy.
Podkaszarkę należy wyłączać przed
przenoszeniem jej na miejsce pracy
lub z powrotem.
Przed włączeniem narzędzia
ogrodowego, należy upewnić się, że
ręce i stopy znajdują się w
bezpiecznej odległości od noży
tnących.
Należy zachować bezpieczną
odległość dłoni i stóp od
obracających się elementów
tnących.
Przed przystąpieniem do wymiany
noża należy wyjąć akumulator.
Nie wolno w żadnym wypadku
stosować metalowych elementów
tnących wraz z niniejszą
podkaszarką.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Podkaszarkę należy systematycznie
kontrolować i konserwować.
Naprawę podkaszarki należy zlecać
wyłącznie w autoryzowanych
punktach serwisowych.
Zawsze kontrolować szczeliny
wentylacyjne pod kątem
zanieczyszczenia resztkami trawy.
Wyjmować akumulator:
– zawsze, gdy narzędzie ogrodowe
pozostawiane jest przez jakiś czas
bez nadzoru
– przed przystąpieniem do wymiany
noża
– przed przystąpieniem do
czyszczenia lub innych czynności
obsługowych przy podkaszarce
Narzędzie ogrodowe należy
przechowywać w bezpiecznym,
suchym i niedostępnym dla dzieci
miejscu. Nie umieszczać żadnych
przedmiotów na narzędziu
ogrodowym.
Dla własnego bezpieczeństwa
wymieniać zużyte lub uszkodzone
części.
Upewnić się, czy części zamienne
zostały wyprodukowane przez firmę
Bosch.
Urządzenia ogrodowego nie wolno
eksploatować przed kompletnym
zmontowaniem wszystkich
elementów.
Wskazówki dotyczące optymalnego
obchodzenia się z akumulatorem
Przed wstawieniem akumulatora
należy upewnić się, że narzędzie
ogrodowe jest wyłączone.
Umieszczanie akumulatora w
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading