Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 50

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 50 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
50 | Nederlands
invloed staat van alcohol, drugs of
medicijnen.
Draag een lange, niet te dunne broek,
stevige schoenen en werkhand-
schoenen. Draag geen wijde kleding,
sieraden, korte broek of sandalen en
werk niet op blote voeten. Bind lang
haar bijeen boven schouderhoogte
om vastraken in bewegende delen te
voorkomen.
Draag een veiligheidsbril en ge-
hoorbescherming terwijl u het tuin-
gereedschap bedient.
Zorg ervoor dat u stevig staat en in
evenwicht blijft. Voorkom overver-
moeidheid.
Gebruik de trimmer nooit dicht in de
buurt van personen, in het bijzonder
kinderen, en huisdieren.
De bediener of gebruiker is verant-
woordelijk voor ongevallen, persoon-
lijk letsel of schade aan het eigendom
van anderen.
Wacht tot het ronddraaiende mes
volledig tot stilstand gekomen is
voordat u het aanraakt. Het mes
draait na het uitschakelen van de mo-
tor nog en kan letsel veroorzaken.
Werk alleen bij daglicht of goed
kunstlicht.
Bij slechte weersomstandigheden, in
het bijzonder bij opkomend onweer
niet met de trimmer werken.
Het gebruik van de trimmer in nat
gras vermindert de arbeidscapaci-
teit.
Schakel de trimmer uit voordat deze
van of naar het te bewerken opper-
vlak wordt verplaatst.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Schakel het tuingereedschap pas in
als uw handen en voeten ver genoeg
van de snijmessen verwijderd zijn.
Kom met uw handen en voeten niet in
de buurt van de ronddraaiende snij-
elementen.
Verwijder de accu voordat u het mes
verwijdert.
Gebruik nooit metalen snijelementen
voor deze trimmer.
Controleer de trimmer regelmatig.
Laat de trimmer alleen door een er-
kende servicewerkplaats repareren.
Controleer altijd of er geen grasres-
ten in de ventilatieopeningen zitten.
Accu verwijderen:
– altijd wanneer u het tuingereed-
schap enige tijd onbeheerd laat
– voor het vervangen van het mes
– vóór het reinigen of wanneer aan de
gazontrimmer wordt gewerkt
Bewaar het tuingereedschap op een
veilige en droge plaats, buiten bereik
van kinderen. Plaats geen voorwer-
pen op het tuingereedschap.
Vervang versleten of beschadigde de-
len veiligheidshalve.
Zorg ervoor dat vervangingsonderde-
len van Bosch afkomstig zijn.
Het tuingereedschap nooit in ge-
bruik nemen als de bijbehorende
delen niet gemonteerd zijn.
Aanwijzingen voor de optimale om-
gang met de accu
Controleer dat het tuingereed-
schap uitgeschakeld is voordat u
de accu in het gereedschap plaatst.
Het plaatsen van een accu in tuinge-
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading