Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 58

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 58 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
58 | Dansk
benyttes med andre batterier –
brandfare.
Oplad kun Bosch NiCd/NiMH-akku-
er eller akkuer, der er monteret i
Bosch produkter, med de spændin-
ger, der er angivet under Tekniske
data. Ellers er der fare for brand og
eksplosion.
Renhold ladeaggregatet. Snavs
øger faren for elektrisk stød.
Kontrollér ladeaggregat, kabel og
stik før brug. Anvend ikke ladeag-
gregatet, hvis det er beskadiget.
Forsøg ikke at åbne ladeaggregatet
og sørg for at det repareres af kva-
lificerede fagfolk, og at der kun be-
nyttes originale reservedele. Be-
skadigede ladeaggregater, kabler og
stik øger risikoen for elektrisk stød.
Anvend ikke ladeaggregatet på let
brændbar undergrund (f.eks. pa-
pir, tekstiler osv.) eller i brændba-
re omgivelser. Pas på! Ladeaggrega-
tet bliver varmt under opladningen.
Brandfare!
Brug kun Bosch akkuerne, der er
beregnet til dette haveværktøj.
Brug af andre akkuer kan føre til kvæ-
stelser og er forbundet med brandfa-
re.
Ikke benyttede akku'er må ikke
komme i berøring med kontorclips,
mønter, nøgler, søm, skruer eller
andre små metalgenstande, da dis-
se kan kortslutte kontakterne. En
kortslutning mellem akku-kontakter-
ne øger risikoen for personskader i
form af forbrændinger.
Hvis akku'en anvendes forkert, kan
der slippe væske ud af akku'en.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Undgå at komme i kontakt med
denne væske. Hvis det alligevel
skulle ske, skylles med vand. Søg
læge, hvis væsken kommer i øjne-
ne. Akku-væske kan give hudirritati-
on eller forbrændinger.
Åben ikke akkuen. Fare for kortslut-
ning.
Beskyt akkuen mod varme (f.eks.
også mod varige solstråler, brand,
vand og fugtighed). Fare for eksplo-
sion.
Kortslut ikke akkuen. Fare for eks-
plosion.
Beskadiges akkuen eller bruges
den forkert, kan der sive dampe ud.
Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du
føler dig utilpas. Dampene kan irrite-
re luftvejene.
Beskyt akkuen mod fugtighed og
vand.
Opbevar kun akkuen i et temperatur-
område mellem –20 °C og 50 °C.
Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om
sommeren.
Rengør akkuens ventilationsåbninger
en gang imellem med en blød, ren og
tør pensel.
Sikkerhedsforskrifter for ladeaggre-
gater
Ladeaggregatet må ikke ud-
sættes for regn eller fugtig-
hed. Indtrængning af vand i la-
deaggregatet øger risikoen for
elektrisk stød.
Oplad kun Bosch NiCd/NiMH-akku-
er eller akkuer, der er monteret i
Bosch produkter, med de spændin-
ger, der er angivet under Tekniske
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading