Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 185

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 185 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Traženje grešaka
d.c.
Simptomi
Zaštitna hauba se ne može izvući
preko tanjirastog diska za
košenje
Trimer ne radi
Trimer radi sa prekidima
Jake vibracije/šumovi
Suviše kratko trajanje košenja
po jednom punjenju aku-baterije
Nož se ne pokreće
Baštenski uredjaj ne seče
Pokazivač punjenja akumulatora
svetli stalno
Nije moguće punjenje
Pokazivač punjenja akumulatora
ne svetli
Bosch Power Tools
Mogući uzroci
Pogrešna montaža
Aku-baterija je prazna
Aku-baterija je prehladna/pretopla
Interni kablovi baštenskog uredjaja
su u kvaru
Prekidač za uključivanje/isključivanje
je u kvaru
Baštenski uredjaj je u kvaru
Nož je slomljen
Aku-baterija nije korištena duže
vreme ili samo na kratko
Trava je previsoka
Aku-baterija je istrošena
Aku-baterija je prazna
Baštenski uredjaj je u kvaru
Nož je slomljen
Aku-baterija nije potpuno napunjena
Trava se je umotala u tanjirastom
disku za košenje
Akumulator nije (ispravno) namešten Namestite ispravno na uredjaj za punjenje
Kontakti akumulatora zaprljani
Akumulator je u kvaru
Mrežni utikač uredjaja za punjenje
nije (ispavno) utaknut
Akumulator nije (ispravno) namešten Namestite ispravno na uredjaj za punjenje
U kvaru utičnica, mrežni kabel ili
uredjaj za punjenje
Pomoć
Uklonite tanjirasti disk za košenje i ponovo
montirajte zaštitnu haubu, pogledajte i „Montaža"
Napuniti aku-bateriju, pogledajte i uputstva za
punjenje
Zagrijati aku-bateriju/ostaviti da se ohladi
Potražiti ovlašćeni servis
Potražiti ovlašćeni servis
Potražiti ovlašćeni servis
Zameniti nož
Potpuno napunite aku-bateriju, pogledajte
uputstva za punjenje
Kositi postepeno
Zameniti aku-bateriju
Napuniti aku-bateriju, pogledajte i uputstva za
punjenje
Potražiti ovlašćeni servis
Zameniti nož
Napuniti aku-bateriju, pogledajte i uputstva za
punjenje
Ukloniti travu
Očistite kontakte akumulatora, na primer
naticanjem i svlačenjem akumulatora više puta, u
datom slučaju zamenite akumulator
Zameniti akumulator
Utaknite mrežni utikač (potpuno) u utičnicu
Prokontrolišite mrežni napon, uredjaj za punjenje,
u datom slučaju prokontrolišite u nekom stručnog
servisu za Bosch-električne alate
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Srpski | 185

Advertisement

Table of Contents
loading