Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 111

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 111 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Informace o hluku a vibracích
Hodnoty hlučnosti zjištěny podle EN 50636-2-91.
Hodnocená hladina hluku A stroje činí typicky: hladina
akustického tlaku 72 dB(A); hladina akustického výkonu
94 dB(A). Nepřesnost K =3 dB.
Noste ochranu sluchu!
Celkové hodnoty vibrací a
(vektorový součet tří os) a
h
nepřesnost K stanoveny podle EN 60335:
2
2
a
<2,5 m/s
, K =3 m/s
.
h
Prohlášení o shodě
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že výrobek
popsaný v části „Technická data" splňuje všechna příslušná
ustanovení směrnic 2011/65/EU, 2014/30/EU,
2006/42/ES, 2000/14/ES včetně jejich změn a je v souladu
s následujícími normami: EN 60335-1, EN 50636-2-91.
2000/14/ES: garantovaná hladina akustického výkonu
88 dB(A). Metoda posouzení shody podle dodatku VI.
Kategorie výrobků: 33
Jmenované místo:
SRL, Sudbury England, Nr. 1088
Technická dokumentace (2006/42/ES, 2000/14/ES) u:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.11.2014
Montáž a provoz
 Jsou-li ochranný kryt a násada smontovány, nesmějí se
už demontovat.
Před použitím zkontrolujte pevné usazení upevňovacího
šroubu ochranného krytu.
Před použitím zkontrolujte správné spojení násady.
Cíl počínání
Obsah dodávky
Sestavení trubky
Montáž ochranného krytu
Výměna nožů
Nabíjení akumulátoru
Vložení a odejmutí akumulátoru
Zapnutí/vypnutí
Pracovní pokyny
Údržba, čištění a skladování
Volba příslušenství
Bosch Power Tools
Uvedení do provozu
Pro Vaši bezpečnost
 Pozor: Dříve než budou provedeny seřizovací a čistící
práce, zahradní nářadí vypněte a odstraňte
akumulátor.
 Po vypnutí akumulátorové sekačky dobíhá nůž ještě
několik sekund. Vyčkejte, až je motor/střižný nůž ve
stavu klidu, než jej opětovně zapnete.
 Nevypínejte a opět krátce po sobě nezapínejte.
 Doporučuje se používání firmou Bosch schválených
střižných prvků. U jiných střižných prvků se může
výsledek sečení odlišovat.
Nabíjení akumulátoru
 Dbejte síťového napětí! Napětí zdroje proudu musí
souhlasit s údaji na typovém štítku nabíječky. Nabíječky
označené 230 V mohou být provozovány i při 220 V.
Proces nabíjení
Proces nabíjení začíná, jakmile je síťová zástrčka nabíječky
zastrčena do zásuvky a akumulátor do nabíjecí šachty .
Ukazatel nabíjení akumulátoru není ukazatel stavu nabití
akumulátoru. Rozsvícení ukazatele signalizuje tok nabíjecího
proudu.
Proces nabíjení se neukončí automaticky. Po provedeném
nabíjení proto oddělte nabíječku od elektrické sítě a odejměte
akumulátor. Vzestup teploty akumulátoru ukazuje, že je zcela
nabitý.
Upozornění: Proces nabíjení je možný pouze tehdy, leží-li
teplota akumulátoru v přípustném rozsahu teploty nabíjení,
viz odstavec „Technická data".
Upozornění k nabíjení
Při nepřetržitých popř. několikrát po sobě následujících
nabíjecích cyklech bez přerušení se může nabíječka zahřát.
To však není znepokojující a nepoukazuje to na technickou
závadu nabíječky.
Nový nebo dlouhou dobu nepoužívaný akumulátor poskytuje
svůj plný výkon teprve po ca. 5 nabíjecích u vybíjecích
cyklech. Ponechte takové akumulátory tak dlouho v
nabíječce, až se zřetelně zahřejí.
Výrazně nižší provozní doba po nabití ukazuje, že je
Obrázek
Strana
akumulátor opotřebován a musí být vyměněn.
1
223
2
223
3
224
4
224
5
224
6
225
7
225
8
225
Česky | 111
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading