Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 166

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 166 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
166 | Български
включен, може да предизвика
злополуки.
Предпазвайте зарядното
устройство от дъжд и
овлажняване. Проникването на
вода в зарядното устройство
увеличава опасността от токов
удар.
Зареждайте акумулаторните
батерии само със зарядните
устройства, които се
препоръчват от производителя.
Ако зарядното устройство бъде
използвано за зареждане на
различни от предвидените
акумулаторни батерии, съществува
опасност от пожар.
Зареждайте само NiCd/NiMH
акумулаторни батерии на Бош
или такива, вградени в продукти
на Бош с посочени в раздела
Технически данни напрежения. В
противен случай съществува
опасност от пожар и експлозия.
Поддържайте зарядното
устройство чисто. Съществува
опасност от възникване на токов
удар вследствие на замърсяване на
зарядното устройство.
Винаги преди употреба
проверявайте зарядното
устройство, захранващия кабел и
щепсела. Не използвайте
зарядното устройство в случай,
че откриете повреди. Не
отваряйте зарядното устройство,
оставете ремонтите да бъдат
извършвани само от
квалифицирани техници и с ори-
гинални резервни части. Повреди
F 016 L81 227 | (18.11.14)
на зарядното устройство,
захранващия кабел или щепсела
увеличават опасността от токов
удар.
Не поставяйте зарядното
устройство на леснозапалима
повърхност (напр. хартия,
текстил и др. п.) или в
леснозапалима среда.
Съществува опасност от
възникване на пожар вследствие
на нагряването на устройството по
време на зареждане.
Използвайте само акумулаторни
батерии на Бош, предвидени за
този модел градински
електроинструмент.
Използването на други
акумулаторни батерии може да
предизвика пожари и
наранявания.
Когато акумулаторната батерия е
извън електроинструмента, я
дръжте на безопасно разстояние
от кламери, монети, ключове,
пирони, винтове или други малки
метални предмети, които могат
да предизвикат късо съединение.
Последствията от късо съединение
между клемите на акумулаторната
батерия могат да бъдат
наранявания и/или пожар.
При неправилно използване от
акумулаторна батерия от нея
може да изтече електролит.
Избягвайте контакта с него. Ако
въпреки това на кожата Ви
попадне електролит, изплакнете
мястото обилно с вода. Ако
електролит попадне в очите Ви,
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading