Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 57

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 57 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Brug lange, tunge bukser, fast fodtøj
og handsker. Brug ikke vidt tøj, smyk-
ker, korte bukser, sandaler eller ar-
bejd barfodet. Bind langt hår over
skulderhøjde sammen, så det ikke
kan blive fanget i bevægelige dele.
Brug beskyttelsesbriller og høre-
værn, når haveværktøjet betjenes.
Sørg for at stå sikkert og stabilt på jor-
den. Overanstreng dig ikke.
Brug aldrig trimmeren, mens perso-
ner, især børn eller kæledyr, er i
umiddelbar nærhed.
Brugeren er ansvarlig for ulykker og
skader, der sker på andre mennesker
eller deres ejendom.
Den roterende kniv skal altid stå helt
stille, før den berøres. Kniven vil fort-
sætte med at rotere, efter at der er
blevet slukket for haveværktøjet. En
roterende kniv kan forårsage kvæ-
stelser.
Arbejd kun i dagslys eller i god kun-
stig belysning.
Arbejd ikke med trimmeren, hvis det
er dårligt vejr, især ikke hvis der er
tegn på uvejr.
Brug af trimmeren i vådt græs redu-
cerer arbejdsydelsen.
Sluk altid for trimmeren, når den
transporteres fra/til arbejdsstedet.
Tænd først for haveværktøjet, når
hænder og fødder er tilstrækkeligt
langt væk fra skæreknivene.
Sørg for, at hverken hænder eller fød-
der kommer i nærheden af de rote-
rende skæreelementer.
Fjern akkuen, før kniven skiftes.
Bosch Power Tools
Brug aldrig skæreelementer af metal
til denne trimmer.
Kontroller og vedligehold trimmeren
med regelmæssige mellemrum.
Lad kun trimmeren blive repareret på
autoriserede serviceværksteder.
Sikre altid, at ventilationsåbningerne
er frie for ophobet græs.
Akku fjernes:
– altid, før haveværktøjet forlades i et
vist stykke tid
– før kniven udskiftes
– før trimmeren rengøres eller før der
arbejdes på trimmeren
Opbevar haveværktøjet et sikkert,
tørt sted, uden for børns rækkevidde.
Stil ikke genstande på haveværktøjet.
Skift for en sikkerheds skyld slidte el-
ler beskadigede dele.
Sørg for kun at montere reservedele,
der er godkendt af Bosch.
Tag aldrig haveværktøjet i brug,
uden at de tilhørende dele er mon-
teret.
Henvisninger til optimal håndtering
af akkuen
Sikre, at haveværktøjet er slukket,
før akku'en sættes i. Der kan opstå
uheld, hvis en akku sættes i et have-
værktøj, der er tændt.
Ladeaggregatet må ikke udsættes
for regn eller fugtighed. Indtræng-
ning af vand i ladeaggregatet øger ri-
sikoen for elektrisk stød.
Oplad kun akku'er i ladeaggrega-
ter, der er anbefalet af fabrikan-
ten. Et ladeaggregat, der er egnet til
en bestemt type batterier, må ikke
Dansk | 57
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading