Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 78

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 78 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
78 | Suomi
Pidä sähkötyökalu poissa sateesta
ja kosteudesta. Veden tunkeutumi-
nen latauslaitteen sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
Lataa akku vain valmistajan suosit-
telemassa latauslaitteessa. Lataus-
laite, joka soveltuu määrätyntyyppi-
selle akulle, saattaa muodostaa
tulipalovaaran erilaista akkua ladatta-
essa.
Lataa ainoastaan Bosch
NiCd/NiMH-akkuja tai sellaisia
Bosch-tuotteisiin sisäänrakennet-
tuja akkuja, joiden teknisissä tie-
doissa esiintyy mainittuja jännit-
teitä. Muussa tapauksessa syntyy
tulipalo- ja räjähdysvaara.
Pidä latauslaite puhtaana. Likaan-
tuminen lisää sähköiskun vaaraa.
Tarkista latauslaite, johto ja pisto-
ke, ennen jokaista käyttöä. Älä käy-
tä latauslaitetta jos huomaat siinä
olevan vaurioita. Älä avaa latauslai-
tetta itse. Anna ainoastaan ammat-
titaitoisten henkilöiden korjata se
alkuperäisiä varaosia käyttäen. Va-
hingoittuneet latauslaitteet, johdot
tai pistokkeet kasvattavat sähköiskun
vaaraa.
Älä käytä latauslaitetta helposti
palavalla alustalla (esim. paperi,
kangas jne.) tai palavassa ympäris-
tössä. Latauslaitteen kuumeneminen
latauksen aikana synnyttää tulipalo-
vaaran.
Käytä ainoastaan kyseiseen puu-
tarhalaitteeseen tarkoitettua
Bosch-akkua. Muiden akkujen käyttö
saattaa johtaa loukkaantumiseen ja
tulipaloon.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Pidä irrallista akkua loitolla metal-
liesineistä, kuten paperinliittimis-
tä, kolikoista, avaimista, nauloista,
ruuveista tai muista pienistä metal-
liesineistä, jotka voivat oikosulkea
akun koskettimet. Akkukoskettimi-
en välinen oikosulku saattaa aiheut-
taa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.
Väärästä käytöstä johtuen akusta
saattaa vuotaa nestettä. Vältä kos-
kettamasta nestettä. Jos nestettä
vahingossa joutuu iholle, huuhtele
kosketuskohta vedellä. Jos nestet-
tä pääsee silmiin, tarvitaan tämän
lisäksi lääkärin apua. Akusta vuota-
va neste saattaa aiheuttaa ärsytystä
ja palovammoja.
Älä avaa akkua. On olemassa oiko-
sulun vaara.
Suojaa akku kuumuudelta esim.
myös pitkäaikaiselta auringonpais-
teelta, tulelta, vedeltä ja kosteu-
delta. On olemassa räjähdysvaara.
Älä oikosulje akkua. Syntyy räjäh-
dysvaara.
Jos akku vaurioituu tai sitä käyte-
tään asiaankuulumattomalla taval-
la, siitä saattaa purkautua höyryjä.
Tuuleta raikkaalla ilmalla ja hakeu-
du lääkärin luo, jos ilmenee haitto-
ja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystie-
hyeitä.
Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä.
Varastoi akku vain lämpötila-alueella
–20 °C ... 50 °C. Älä esim. jätä akkua
autoon makaamaan kesällä.
Puhdista akun tuuletusaukot silloin
tällöin pehmeällä, puhtaalla ja kuival-
la siveltimellä.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading