Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 181

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 181 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Ne upotrebljavajte nikada metalne
elemente za sečenje za ovaj trimer.
Kontrolišite i održavajte redovno
trimer.
Neka trimer za travu popravlja samo
stručan servis.
Uvek se uverite da otvori za hlađenje
budu slobodni od ostataka trave.
Uklonite akumulator:
– Uvek kada baštenski uredjaj
ostavite neko vreme bez nadzora
– pre promene noža
– pre čišćenja, ili kada se radi na
trimeru za travu
Čuvajte baštenski uredjaj na nekom
sigurnom, suvom mestu, izvan
dohvata dece. Ne stavljajte nikakve
druge predmete na uredjaj.
Sigurnosti radi promenite istrošene
ili oštećene delove.
Uverite se da li delovi koje treba
promeniti potiču od Bosch-a.
Baštenski uredjaj ne puštajte
nikada u rad, a da niste montirali
odgovarajuće delove.
Uputstva za optimalno ophodjenje sa
akumulatorom
Uverite se da je baštenski uredjaj
isključen pre nego što ubacite
akumulator. Ubacivanje
akumulatora u baštenski uredjaj koji
je uključen može uticati na nesreće.
Držite aparat za punjenje što dalje
od kiše i vlage. Prodiranje vode u
aparat za punjenje povećava rizik od
električnog udara.
Aku-bateriju punite samo u
uređajima za punjenje, koje
Bosch Power Tools
preporučuje proizvođač. Za uređaj
za punjenje koji je pogodan za
odredjenu vrstu aku-baterije, postoji
opasnost od požara, ako se koristi sa
drugim aku-baterijama.
Punite samo Bosch NiCd/NiMH-
akumulatore ili takve akumulatore
koji su ugradjeni u Bosch-
proizvode sa naponima koji su
naznačeni u Tehničkim podacima.
Inače postoji opasnost od požara i
eksplozije.
Držite aparat za punjenje čist.
Prljanjem aparata postoji opasnost
od električnog udara.
Prokontrolišite pre svakog
korišćenja aparat za punjenje, kabl
i utikač. Ne koristite aparat za
punjenje ako se konstatuju ošte-
ćenja. Ne otvarajte aparat sami i
neka Vam ga popravlja samo
stučno osoblje i samo sa
originalnim rezervnim delovima.
Oštećeni aparati za punjenje, kablovi
i utikači povećavaju rizik od
električnog udara.
Ne radite sa aparatom na lako
zapaljivoj podlozi (na primer
papiru, tekstilu itd.) odnosno u
zapaljivoj okolini. Zbog zagrevanja
aparata za punjenje koje nastaje prili-
kom punjenja postoji opasnost od
požara.
Upotrebljavajte za ovaj baštenski
uredjaj samo predvidjene Bosch
akumulatore. Upotreba drugih
akumulatora može uticati na povrede
i opasnost od požara.
Držite nekorišćenu aku-bateriju
podalje od kancelarijskih spajalica,
Srpski | 181
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading