Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 70

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 70 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
70 | Norsk
Pass på at personer som står i nærhe-
ten ikke skades av fremmedlegemer
som slynges vekk.
Advarsel: Pass på å holde sikker av-
stand til hageredskapet mens du arbei-
der.
Betjening
Dette hageredskapet er ikke bereg-
net til å brukes av personer (Inkludert
barn) med innskrenkede fysiske, sen-
soriske eller intellektuelle evner eller
manglende erfaring og/eller manglen-
de kunnskaper, hvis de ikke er under
oppsyn eller får instrukser om bruken
av en person som er ansvarlig for de-
res sikkerhet.
Barn må være under oppsyn for å for-
hindre at de leker med hageredska-
pet.
Tillat aldri barn eller personer som
ikke er fortrolig med disse anvisnin-
gene å bruke trimmeren. Nasjonale
bestemmelser begrenser muligens al-
deren til brukeren. Oppbevar trimme-
ren utilgjengelig for barn når den ikke
er i bruk.
Bruk aldri trimmeren med manglende
eller skadde deksler eller beskyttel-
sesinnretninger eller hvis disse ikke
er riktig posisjonert.
Undersøk hageredskapet før bruk og
etter et slag for avslitning eller skader
og la disse om nødvendig repareres.
Ikke bruk hageredskapet når du er
trøtt eller syk eller påvirket av alko-
hol, narkotika eller medikamenter.
Bruk lange, kraftige bukser, solide sko
og hansker. Ikke bruk vide klær, smyk-
ker, korte bukser, sandaler eller arbeid
F 016 L81 227 | (18.11.14)
ikke barfot. Bind langt hår sammen
over skulderhøyde for å unngå at det
blir viklet inn i bevegelige deler.
Bruk vernebriller og hørselvern når
du betjener hageredskapet.
Stå stabilt og alltid med balanse.
Overanstreng deg ikke.
Bruk aldri trimmeren mens det opp-
holder seg personer, spesielt barn el-
ler husdyr i umiddelbar nærhet.
Brukeren er ansvarlig for uhell eller
skader på andre mennesker eller de-
res eiendom.
Vent til den roterende kniven er stan-
set helt før du tar på den. Kniven fort-
setter å rotere etter at motoren er
slått av og kan forårsake skader.
Arbeid kun i dagslys eller ved bra
kunstig lys.
Du må ikke arbeide med trimmeren i
dårlig vær, spesielt når det trekker
opp til torden.
Bruken av trimmeren i vått gress re-
duserer arbeidseffekten.
Slå av trimmeren når den transporte-
res fra/til arbeidsflaten.
Slå hageredskapet først på når hen-
dene og føttene er tilstrekkelig langt
unna skjæreknivene.
Kom ikke i nærheten av roterende
skjæreverktøy med hender og føtter.
Fjern batteriet før du skifter ut kni-
ven.
Bruk aldri skjæreverktøy av metall for
denne trimmeren.
Kontroller og vedlikehold trimmeren
regelmessig.
La trimmeren bare repareres av auto-
riserte serviceverksteder.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading