Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 51

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 51 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
reedschap dat ingeschakeld is, kan
tot ongevallen leiden.
Houd het oplaadapparaat uit de
buurt van regen en vocht. Het bin-
nendringen van water in het oplaad-
apparaat vergroot het risico van een
elektrische schok.
Laad accu's alleen op in oplaadap-
paraten die door de fabrikant wor-
den geadviseerd. Voor een oplaad-
apparaat dat voor een bepaald type
accu geschikt is, bestaat brandge-
vaar wanneer het met andere accu's
wordt gebruikt.
Laad alleen Bosch NiCd/NiMH-ac-
cu's of dergelijke in Bosch-produc-
ten ingebouwde accu's op met de in
de technische gegevens aangege-
ven spanningen. Anders bestaat er
brand- en explosiegevaar.
Houd het oplaadapparaat schoon.
Door vervuiling bestaat gevaar voor
een elektrische schok.
Controleer voor elk gebruik op-
laadapparaat, kabel en stekker.
Gebruik het oplaadapparaat niet
als u een beschadiging hebt vastge-
steld. Open het oplaadapparaat
niet zelf en laat het alleen door ge-
kwalificeerd personeel en alleen
met originele vervangingsonder-
delen repareren. Beschadigde op-
laadapparaten, kabels en stekkers
vergroten het risico van een elektri-
sche schok.
Gebruik het oplaadapparaat niet
op een gemakkelijk brandbare on-
dergrond (zoals papier of textiel)
of in een brandbare omgeving. Van-
wege de bij het opladen optredende
Bosch Power Tools
verwarming van het oplaadapparaat
bestaat brandgevaar.
Gebruik alleen de voor dit tuinge-
reedschap voorziene Bosch-accu's.
Het gebruik van andere accu's kan tot
letsel en brandgevaar leiden.
Voorkom aanraking van de niet-ge-
bruikte accu met paperclips, mun-
ten, sleutels, spijkers, schroeven
en andere kleine metalen voorwer-
pen die overbrugging van de con-
tacten kunnen veroorzaken. Kort-
sluiting tussen de accucontacten kan
brandwonden of brand tot gevolg
hebben.
Bij verkeerd gebruik kan vloeistof
uit de accu lekken. Voorkom con-
tact daarmee. Spoel bij onvoorzien
contact met water af. Wanneer de
vloeistof in de ogen komt, dient u
bovendien een arts te raadplegen.
Gelekte accuvloeistof kan tot huidirri-
taties en verbrandingen leiden.
Open de accu niet. Er bestaat gevaar
voor kortsluiting.
Bescherm de accu tegen hitte, bij-
voorbeeld ook tegen voortdurend
zonlicht, vuur, water en vocht. Er
bestaat explosiegevaar.
Sluit de accu niet kort. Er bestaat
explosiegevaar.
Bij beschadiging en onjuist gebruik
van de accu kunnen er dampen vrij-
komen. Zorg voor frisse lucht en
raadpleeg bij klachten een arts. De
dampen kunnen de luchtwegen irrite-
ren.
Bescherm de accu tegen vocht en wa-
ter.
Nederlands | 51
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading