Download  Print this page

Norsk - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 69 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Kundtjänst och användarrådgivning
www.bosch-garden.com
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar
produktnumret som består av 10 siffror och som finns på
trädgårdsredskapets typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Avfallshantering
Släng inte trädgårdsredskap, laddare och inte heller batterier
i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU
måste obrukbara elektriska och elektroniska
apparater och enligt europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller förbrukade bat-
terier separat omhändertas och på miljövän-
ligt sätt lämnas in för återvinning.
Sekundär-/primärbatterier:
Ni-Cd: Nickel-kadmium
Obs! Dessa batterier innehåller kadmium, en höggiftig tung-
metall.
Ni-MH: Nickel-metallhydrid
Ändringar förbehålles.
Bosch Power Tools

Norsk

Sikkerhetsinformasjon
OBS! Les nøye gjennom nedenståen-
de instrukser. Gjør deg kjent med be-
tjeningselementene og den korrekte
bruken av hageredskapet. Ta godt
vare på driftsinstruksen til senere
bruk.
Forklaring av bildesymbolene
Generell fareinformasjon.
Les gjennom denne driftsin-
struksen.
Pass på at personer som står i
nærheten ikke skades av frem-
medlegemer som slynges bort.
Advarsel: Pass på å holde sikker
avstand til hageredskapet mens
du arbeider.
Stemmer ikke.
a.c.
Ta ut batteriet før du utfører
d.c.
innstillings- eller reparasjonsar-
beider på hageredskapet eller
hvis hageredskapet står uten
oppsyn en viss tid.
Bruk vernebriller.
Ikke trim i regnvær og la ikke
trimmeren stå utendørs i regn-
vær.
Norsk | 69
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading