Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 170

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 170 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
170 | Български
Дейност
Указания за работа
Поддържане, почистване и
съхраняване
Избор на допълнителни
приспособления
Включване
За Вашата сигурност
 Внимание: Изключете градинския
електроинструмент и извадете акумулаторната
батерия, преди да извършвате настройки или да го
почиствате.
 След изключване на акумулаторната тревокосачка
ножът продължава да се върти няколко секунди по
инерция. Преди да включвате повторно, изчакайте
въртенето на електродвигателя/ножа да спре
напълно.
 Не включвайте електроинструмента
непосредствено след като сте го изключили.
 Препоръчва се използването само на утвърдени от
Бош режещи елементи. При други режещи
елементи резултатът от рязането може да е
незадоволителен.
Зареждане на акумулаторната батерия
 Внимавайте за напрежението на захранващата
мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва
да съответства на данните, написани на табелката на
зарядното устройство. Зарядни устройства,
обозначени с 230 V, могат да бъдат захранвани и с
220 V.
Отстраняване на дефекти
d.c.
Симптоми
Предпазният кожух не може да
бъде издърпан над режещия диск
Тревокосачката не работи
Тревокосачката работи с
прекъсвания
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Зареждане
Фигура Страница
Процесът на зареждане започва, когато щепселът на
6
225
зарядното устройство бъде включен в контакта и
акумулаторна батерия бъде поставена в гнездото .
7
225
Светодиодът "Зареждане" не показва степента на
зареденост на батерията. Светването на светодиода
8
225
указва протичането на заряден ток.
Процесът на зареждане не спира автоматично. Затова
след приключване на зареждането изключете зарядното
устройство от мрежата и извадете акумулаторната
батерия. Повишаването на температурата на
акумулаторната батерия показва, че тя се е заредила
напълно.
Упътване: Акумулаторната батерия се зарежда само ако
температурата й е в границите на допустимия диапазон,
вижте раздел «Технически данни».
Указания за зареждане
При непрекъснато зареждане, респ. при неколкократно
последователно зареждане на акумулаторни батерии без
прекъсване зарядното устройство може да се нагрее. Това
е нормално и не указва за наличието на технически дефект
на зарядното устройство.
Нова или продължително време неизползвана
акумулаторна батерия достига пълния си капацитет едва
след прибл. 5 цикъла на зареждане и разреждане.
Оставяйте такива акумулаторни батерии в зарядното
устройство, докато се нагреят значително.
Съществено съкратено време за работа след зареждане
показва, че акумулаторната батерия е изхабена и трябва
да бъде заменена.
Възможна причина
Неправилно монтиране
Акумулаторната батерия е разредена
Акумулаторната батерия е твърде
студена/гореща
Вътрешен електрически дефект на
градинския електроинструмент
Пусковият прекъсвач е повреден
Отстраняване
Извадете режещия диск и отново
монтирайте предпазния кожух, вижте
също «Mонтиране»
Заредете акумулаторната батерия, вижте
също и указанията за зареждане
Оставете акумулаторната батерия да се
затопли/охлади
Потърсете помощ в оторизиран сервиз за
електроинструменти
Потърсете помощ в оторизиран сервиз за
електроинструменти
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading