Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 182

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 182 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
182 | Srpski
novčića, ključeva, eksera,
zavrtanja ili drugih sitnih metalnih
predmeta, koji bi mogli
prouzrokovati premošćavanje
kontakta. Kratak spoj izmedju
kontakta aku-baterije može imati za
posledicu opekotine ili požar.
Kod pogrešne primene može
tečnost da izadje iz akku.
Izbegavajte kontakt sa njom. Kod
slučajnog kontakta isperite sa
vodom. Ako tečnost dospe u oči,
iskoristite i dodatnu lekarsku
pomoć. Tečnost baterije koja izlazi
može voditi nadražajima kože ili
opekotinama.
Ne otvarajte bateriju. Postoji
opasnost od kratkog spoja.
Zaštitite aku bateriju od izvora
toplote, npr. i od trajnog Sunčevog
zračenja, vatre, vode i vlage. Inače
postoji opasnost od eksplozije.
Ne prespajajte akku kratko. Postoji
opasnost od eksplozija.
Kod oštećenja i nestručne
upotrebe akumulatora mogu
izlaziti pare. Dovedite svež vazduh
i potražite lekara ako dodje do
tegoba. Para može nadražiti disajne
puteve.
Zaštitite akumulator od vlade i vode.
Lagerujte akumulator samo u
području temperature od –20 °C do
50 °C. Ne ostavljajte akumulator na
primer u leto u autu.
Čistite povremeno proreze za
ventilaciju akumulatora sa mekom,
čistom i suvom četkicom.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Sigurnosna uputstva za uredjaje za
punjenje
Držite aparat za punjenje što
dalje od kiše i vlage.
Prodiranje vode u aparat za
punjenje povećava rizik od
električnog udara.
Punite samo Bosch NiCd/NiMH-
akumulatore ili takve akumulatore
koji su ugradjeni u Bosch-
proizvode sa naponima koji su
naznačeni u Tehničkim podacima.
Inače postoji opasnost od požara i
eksplozije.
Držite aparat za punjenje čist.
Prljanjem aparata postoji opasnost
od električnog udara.
Prokontrolišite pre svakog
korišćenja aparat za punjenje, kabl
i utikač. Ne koristite aparat za
punjenje ako se konstatuju ošte-
ćenja. Ne otvarajte aparat sami i
neka Vam ga popravlja samo
stučno osoblje i samo sa
originalnim rezervnim delovima.
Oštećeni aparati za punjenje, kablovi
i utikači povećavaju rizik od
električnog udara.
Ne radite sa aparatom na lako
zapaljivoj podlozi (na primer
papiru, tekstilu itd.) odnosno u
zapaljivoj okolini. Zbog zagrevanja
aparata za punjenje koje nastaje prili-
kom punjenja postoji opasnost od
požara.
Kontrolišite decu. Time se
obezbedjuje da se deca ne igraju sa
uredjajem za punjenje.
Deca i osobe koje na osnovu svojih
fizičkih, osećajnih ili duhovnih
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading