Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 72

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 72 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
72 | Norsk
væske som renner ut kan føre til irrita-
sjoner på huden eller forbrenninger.
Batteriet må ikke åpnes. Det er fare
for kortslutning.
Beskytt batteriet mot varme,
f. eks. også mot permanent solinn-
virkning, ild, vann og fuktighet. Det
er fare for eksplosjoner.
Batteriet må ikke kortsluttes. Det
er fare for eksplosjoner.
Ved skader og usakkyndig bruk av
batteriet kan det slippe ut damp.
Tilfør frisk luft og gå til lege hvis
det oppstår helseproblemer. Dam-
pene kan irritere åndedrettsorgane-
ne.
Beskytt batteriet mot fuktighet og
vann.
Batteriet må kun lagres i et tempera-
turområde på –20 °C til 50 °C. Ikke
la batteriet f.eks. ligge i bilen om
sommeren.
Rengjør ventilasjonssprekkene på
batteriet regelmessig med en myk,
ren og tørr pensel.
Sikkerhetsinformasjoner for ladeap-
parater
Hold ladeapparatet unna regn
eller fuktighet. Dersom det
kommer vann i et ladeapparat,
øker risikoen for elektriske støt.
Lad kun opp Bosch NiCd/NiMH-bat-
terier eller batterier som er mon-
tert i Bosch-produkter og med en
spenning som tilsvarer informasjo-
nene i Tekniske data. Ellers er det
fare for brann og eksplosjoner.
Hold ladeapparatet rent. Smuss fø-
rer til fare for elektriske støt.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Før hver bruk må du kontrollere la-
deapparatet, ledningen og støpse-
let. Ikke bruk ladeapparatet hvis du
registrerer skader. Du må ikke åp-
ne ladeapparatet selv og la det all-
tid kun repareres av kvalifisert fag-
personale og kun med originale
reservedeler. Skadet ladeapparat,
ledning og støpsel øker risikoen for
elektriske støt.
Ikke bruk ladeapparatet på lett
brennbar undergrunn (f. eks. pa-
pir, tekstiler etc.) eller i brennbare
omgivelser. Ladeapparatet oppvar-
mes under oppladingen og det er der-
for fare for brann.
Barn må være under oppsyn. Slik
kan du sørge for at barn ikke leker
med ladeapparatet.
Barn og personer, som på grunn av
sine fysiske, sensoriske eller åndeli-
ge evner eller sin uerfarenhet eller
manglende kunnskaper ikke er i
stand til å betjene ladeapparatet
sikkert, må ikke bruke dette ladeap-
paratet uten oppsyn eller anvisning
av en ansvarlig person. Ellers er det
fare for feil betjening og skader.
Symboler
Nedenstående symboler er viktige for lesing og forståelse av
driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og deres betyd-
ning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke
hageredskapet på en bedre og sikrere måte.
Symbol
Betydning
Bruk vernehansker
Bevegelsesretning
Reaksjonsretning
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading