Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 114

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 114 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
114 | Slovensky
Dávajte pozor na to, aby ste pri práci
nezranili blízko stojace osoby
odletujúcimi cudzími telieskami.
Výstraha: Keď záhradnícke náradie
pracuje, zachovávajte od neho
bezpečný odstup.
Obsluha
Toto záhradnícke náradie nie je
určené na používanie pre osoby
(vrátane detí) s obmedzenými
psychickými, senzorickými alebo
duševnými schopnosťami alebo s
nedostatočnými skúsenosťami
a/alebo nedostatočnými
vedomosťami, s výnimkou prípadu,
ak na ne dozerá kompetentná osoba,
alebo ak od nej dostali presné
pokyny, ako majú toto záhradnícke
náradie používať.
Dávajte pozor na deti, aby ste
zabezpečili, že sa nebudú môcť s
týmto záhradníckym náradím hrať.
Nikdy nedovoľte používať túto
strunovú kosačku deťom ani žiadnym
iným osobám, ktoré nie sú dôkladne
oboznámené s jej používaním.
Predpisy niektorej krajiny môžu
prípadne obmedzovať vek
obsluhujúcej osoby. Keď strunovú
kosačku nepoužívate, uschovávajte
ju tak, aby nebola dosiahnuteľná pre
deti.
Nikdy nepoužívajte strunovú
kosačku, ktorá vôbec nemá, alebo má
F 016 L81 227 | (18.11.14)
poškodené kryty či ochranné prvky,
alebo tieto nie sú správne
umiestnené.
Skontrolujte záhradnícke náradie
pred použitím a v prípade pádu alebo
úderu, či nie je opotrebované alebo
poškodené a pred ďalším používaním
ho prípadne dajte opraviť.
Nepracujte so záhradným náradím
nikdy vtedy, keď ste unavený alebo
chorý, alebo ak ste pod vplyvom
alkoholu, drog alebo liekov.
Pri práci noste dlhé nohavice, pevnú
obuv a pracovné rukavice. Nemajte
na sebe široký odev, šperky, krátke
nohavice, sandále a nikdy nepracujte
bosý. Ak máte dlhé vlasy, zviažte si
ich nad plecia, aby sa zabránili ich
zachyteniu pohybujúcimi sa
súčiastkami.
Keď používate toto záhradnícke
náradie, noste ochranné okuliare a
chrániče sluchu.
Zabezpečte si vždy pevný postoj a
udržiavajte rovnováhu. Nikdy sa
nepreceňujte.
Nikdy nepoužívajte túto strunovú
kosačku vtedy, keď sa v
bezprostrednej blízkosti zdržiavajú
nejaké osoby, predovšetkým deti, ale
aj domáce zvieratá.
Obsluhujúca osoba alebo užívateľ je
zodpovedný za úrazy a škody
spôsobené iným ľuďom alebo za
škody na ich majetku.
Skôr ako sa budete dotýkať
rotujúceho noža, počkajte, kým sa
úplne zastaví. Po vypnutí motora ešte
rotuje rezací nôž ďalej a mohol by
Vám spôsobiť poranenie.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading