Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 180

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 180 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
180 | Srpski
Pazite na to da se osobe koje se nalaze
u blizini ne povrede od stranih tela koja
lete okolo.
Opomena: Održavajte sigurno
rastojanje od baštenskog uredjaja,
kada on radi.
Rad
Ovaj baštenski uredjaj nije zamišljen
za to, da ga koriste osobe (uključujući
i decu) sa ograničenim fizičkim,
umnim ili duševnim sposobnostima ili
nedostajućim iskustvom i/ili
nedostajućim znanjem, čak ni onda,
ako su pod nadzorom osobe koja je
nadležna za njihovu sigurnost ili
dobijaju od nje uputstva, kako se
koristi baštenski uredjaj.
Decu bi trebalo nadzirati, da biste bili
sigurni da se ne igraju sa baštenskim
uredjajem.
Nikada ne dozvoljavajte deci ili
osobama koji nisu upoznati sa ovim
uputstvima da koriste trimer za travu.
Nacionalni propisi moguće je da
ograničavaju starost radnika. Čuvajte
trimer za travu da deci bude
nedostupan, kada nije u upotrebi.
Ne radite nikada sa trimerom za travu
ako nedostaju ili su oštećeni
poklopac ili zaštitni uredjaji ili ako oni
nisu kako treba pozicionirani.
Prekontrolišite baštenski uredjaj pre
upotrebe i posle nekog udara da li nije
istrošen ili oštećen i u datom slučaju
ga popravite.
Ne koristite baštenski uredjaj ako ste
umorni ili bolesni ili pod uticajem
alkohola, droga ili lekova.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Nosite duge, teške pantalone, čvrste
cipele i rukavice. Ne nosite široko
odelo, nakit, kratke panalone,
sandale ili ne radite bosi. Povežite
dugu kosu preko ramena, da bi izbegli
umotavanje u pokretnim delovima.
Nosite zaštitne naočare i zaštitu za
sluh kada radite sa baštenskim
uredjajem.
Obratite pažnju na stabilno stajanje i
uvek na ravnotežu. Ne zapinjite
previše.
Ne radite nikada sa trimerom za travu
dok se osobe posebno deca ili kućne
životinje nalaze u neposrednoj blizini.
Radnik ili korisnik je odgovoran za
nesreće ili štete kod drugih ljudi ili na
njihovoj imovini.
Sačekajte dok se rotirajući nož
potpuno ne umiri pre nego što ga
uhvatite. Nož rotira i dalje posle
isključivanja motora i može
uzrokovati povrede.
Kosite samo pri dnevnom svetlu ili
dobrom veštačkom svetlu.
Ne radite sa trimmerom pri lošim
vremenskim uslovima, posebno pri
dolazećem nevremenu.
Upotreba trimera u vlažnoj travi
smanjuje radni učinak.
Isključite trimer za travu, ako se
transportuje sa/na radnu površinu.
Uključite tek baštenski uredjaj, kada
Vaše ruke i noge budu dovoljno
daleko udaljeni od noževa za sečenje.
Ne idite sa rukama i nogama u blizinu
rotirajućeg noža za sečenje.
Uklonite akumulator pre promene
noža.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading