Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 168

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 168 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
168 | Български
Съществува опасност от
възникване на пожар вследствие
на нагряването на устройството по
време на зареждане.
Децата трябва да са под
постоянен надзор. Така
предотвратявате опасността децата
да играят със зарядното
устройство.
Деца и лица, които поради
психическото си, сензорно-
моторното или душевното си
състояние или поради липса на
знания или опит не са в състояние
да обслужват зарядното
устройство сигурно, не трябва да
работят със зарядното
устройство без непосредствен
контрол или надзор от отговорно
лице. В противен случай
съществува опасност от грешки
при ползването и трудови
злополуки.
Символи
Символите по-долу са важни за прочитането и
разбирането на ръководството за експлоатация.
Запомнете символите и значенията им. Правилното
интерпретиране на символите ще Ви помогне да ползвате
градинския електроинструмент по-добре и по-сигурно.
Технически данни
Акумулаторна тревокосачка
Каталожен номер
Скорост на въртене на празен ход
Диаметър на рязане
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003
Сериен номер
Моля, обърнете внимание на каталожния номер на табелката на Вашия градински електроинструмент. Търговските наименования на някои
електроинструменти могат да бъдат променяни.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Символ
Значение
Работете с предпазни ръкавици
Посока на движение
Посока на реакцията
Маса
Включване
Изключване
Допустимо действие
Забранено действие
Отчетлив шум
Допълнителни
приспособления/резервни части
Предназначение на електро-
инструмента
Електроинструментът е предназначен за рязане на трева и
плевели под и около храсти, както и по неравен терен и на
места, които не могат да бъдат достигнати с колесна
тревокосачка.
Температурният диапазон на работа с
електроинструмента е между 0 °C и 40 °C.
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 H..
-1
min
9 500
cm
kg
1,9
Вижте серийния номер (табелка на уреда) на градинския
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 J..
9 000
23
26
2,0
електроинструмент
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading