Download  Print this page

Latviešu - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 207 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Klienditeenindus ja müügijärgne
nõustamine
www.bosch-garden.com
Järelepärimiste esitamisel ja varuosade tellimisel näidake
kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline
tootenumber.
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129
Kasutuskõlbmatuks muutunud
seadmete käitlus
Ärge käidelge aiatööriistu, akulaadijaid ja akusid/patareisid
koos olmejäätmetega!
Üksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile
2012/19/EL elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja
vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ tuleb
defektsed või kasutusressursi ammendanud
aiatööriistad ning akud/patareid eraldi kokku koguda ja
keskkonnasäästlikult korduskasutada.
Akud/patareid:
Ni-Cd: Nikkel-kaadmium
Tähelepanu: Need akud sisaldavad kaadmiumi, mis on
äärmiselt mürgine raskemetall.
Ni-MH: Nikkel-metallhüdriid
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
Bosch Power Tools
Latviešu
Drošības noteikumi
Uzmanību! Rūpīgi izlasiet tālāk
sniegtos norādījumus. Iepazīstieties
ar dārza instrumenta vadības
elementiem un tā pareizu lietošanu.
Pēc izlasīšanas saglabājiet
lietošanas pamācību turpmākai
izmantošanai.
Simbolu skaidrojums
Vispārēja rakstura brīdinājuma
zīme.
Izlasiet šo lietošanas pamācību.
Nodrošiniet, lai tuvumā esošās
personas neapdraudētu dažādi
priekšmeti, kas var lidot prom
no darba vietas.
Brīdinājums. Ieturiet drošu
attālumu līdz dārza
instrumentam laikā, kad tas
darbojas.
Ievērojiet piesardzību.
a.c.
Izņemiet no dārza instrumenta
d.c.
akumulatoru pirms tā
regulēšanas vai tīrīšanas, kā arī
tad, ja dārza instruments uz
ilgāku laiku tiek atstāts bez
uzraudzības.
Nēsājiet aizsargbrilles.
Neveiciet zāliena trimēšanu
lietus laikā un neatstājiet trimeri
lietū.
Latviešu | 207
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading