Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 210

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 210 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
210 | Latviešu
Uzturiet uzlādes ierīci tīru. Ja
uzlādes ierīce ir netīra, pieaug risks
saņemt elektrisko triecienu.
Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet
uzlādes ierīci, tās elektrokabeli un
kontaktdakšu. Nelietojiet uzlādes
ierīci, ja tā ir bojāta. Neatveriet
uzlādes ierīci saviem spēkiem, bet
nodrošiniet, lai tās remontu veiktu
kvalificēts speciālists, nomaiņai
izmantojot oriģinālās rezerves
daļas. Ja ir bojāta uzlādes ierīce, tās
elektrokabelis un kontaktdakša,
pieaug risks saņemt elektrisko
triecienu.
Uzlādes ierīcei darbojoties,
nenovietojiet to uz ugunsnedroša
paliktņa (piemēram, uz papīra,
tekstilmateriāliem u.t.t.); nedarbi-
niet uzlādes ierīci ugunsnedrošos
apstākļos. Uzlādes ierīces darbības
laikā no tās izdalās siltums, palielinot
aizdegšanās iespēju.
Lietojiet tikai šim dārza
instrumentam paredzētos
akumulatorus, kas izgatavoti firmā
Bosch. Citu akumulatoru lietošana
var būt par cēloni savainojumiem vai
izraisīt aizdegšanos.
Ja akumulators netiek lietots,
nepieļaujiet tā kontaktu
saskaršanos ar papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām,
naglām, skrūvēm vai citiem
nelieliem metāla priekšmetiem,
kas varētu radīt īsslēgumu starp
akumulatora kontaktiem.
Īsslēgums starp akumulatora
kontaktiem var būt par cēloni
apdegumiem vai izraisīt aizdegšanos.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Nepareizi lietojot akumulatoru, no
tā var izplūst šķidrais elektrolīts.
Nepieļaujiet elektrolīta nonākšanu
saskarē ar ādu. Ja tas tomēr ir
nejauši noticis, noskalojiet elektro-
lītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk
acīs, nekavējoties griezieties pie
ārsta. No akumulatora izplūdušais
elektrolīts var izsaukt ādas iekaisumu
vai pat apdegumu.
Neatveriet akumulatoru. Tas var
radīt īsslēgumu.
Sargājiet akumulatoru no
karstuma, piemēram, no ilgstošas
atrašanās saules staros vai uguns
tuvumā, kā arī no ūdens un
mitruma. Tas var izraisīt sprādzienu.
Nepieļaujiet īsslēguma veidošanos
izsaukt starp akumulatora
kontaktiem. Tas var izsaukt
sprādzienu.
Bojājuma vai nepareizas lietošanas
rezultātā akumulators var izdalīt
kaitīgus izgarojumus. Šādā
gadījumā izvēdiniet telpu un, ja
jūtaties slikti, griezieties pie ārsta.
Izgarojumi var izraisīt elpošanas ceļu
kairinājumu.
Sargājiet akumulatoru no mitruma un
ūdens.
Uzglabājiet akumulatoru tikai pie
temperatūras no –20 °C līdz 50 °C.
Vasarā neatstājiet akumulatoru vietās
ar paaugstinātu temperatūru, piemē-
ram, automašīnas salonā.
Laiku pa laikam iztīriet akumulatora
ventilācijas atvērumus ar mīkstu, tīru
un sausu otu.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading