Download  Print this page

Bosch AHS 45-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com
F 016 L70 775 (2011.02) O / 104 UNI
AHS
45-16 | 50-16 | 55-16 | 60-16
de Originalbetriebsanleitung
el
Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
en Original instructions
tr
Orijinal işletme talimat
fr
Notice originale
pl
Instrukcja oryginalna
es Manual original
cs Původní návod k používání
pt Manual original
sk Pôvodný návod na použitie
it
Istruzioni originali
hu Eredeti használati utasítás
nl
Oorspronkelijke
ru
Оригинальное руководство по
gebruiksaanwijzing
эксплуатации
da Original brugsanvisning
uk Оригінальна інструкція з
sv Bruksanvisning i original
експлуатації
no Original driftsinstruks
ro Instrucţiuni originale
fi
Alkuperäiset ohjeet
bg Оригинална инструкция
sr
Originalno uputstvo za rad
sl
Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et
Algupärane kasutusjuhend
lv
Instrukcijas oriģinālvalodā
lt
Originali instrukcija

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch AHS 45-16

 • Page 1 Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-garden.com 45-16 | 50-16 | 55-16 | 60-16 F 016 L70 775 (2011.02) O / 104 UNI de Originalbetriebsanleitung Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Originalno uputstvo za rad en Original instructions Orijinal işletme talimat...
 • Page 2: Table Of Contents

  Türkçe ......Sayfa Polski ......Strona F 016 L70 775 | (16.2.11) Bosch Power Tools...
 • Page 3 10 cm 1 609 200 399 F 016 800 178 F 016 800 055 Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (16.2.11)
 • Page 4: Deutsch

  Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbe- mindert das Risiko eines elektrischen Schlages. dingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährli- chen Situationen führen. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 5: Elektrische Sicherheit

  Kleidung oder Schmuck, welche/r sich Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, darf sie nur von in bewegenden Teilen verfangen kann. einer autorisierten Bosch-Werkstatt repariert werden. Inspizieren Sie die zu schneidende Hecke sorgfäl- tig und beseitigen Sie alle Drähte und sonstige Fremdkörper.
 • Page 6: Technische Daten

  Produktkategorie: 25 heit K =1,5 m/s Technische Unterlagen bei: Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungs- Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, pegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwen- Dr.
 • Page 7 Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestel- lungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Elektrowerkzeuges an. Deutschland Robert Bosch GmbH Servicezentrum Elektrowerkzeuge Zur Luhne 2 37589 Kalefeld – Willershausen Tel. Kundendienst: +49 (1805) 70 74 10* Fax: +49 (1805) 70 74 11* (* Festnetzpreis 14 ct/min, höchstens 42 ct/min aus...
 • Page 8: English

  The power tool is guided more secure with tached to a rotating part of the power tool may re- both hands. sult in personal injury. Wait until the machine has come to a standstill before placing it down. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 9: Electrical Safety

  Know how to stop the hedgecutter quickly in an Ensure replacement parts fitted are Bosch ap- emergency. proved. Cut a hedge only in daylight or in good artificial light.
 • Page 10: Technical Data

  <2.5 m/s , Uncertainty K =1.5 m/s Technical file at: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, The vibration emission level given in this information Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England sheet has been measured in accordance with a stand- ardised test given in EN 60745 and may be used to Dr.
 • Page 11 Dublin 24 Tel. Service: +353 (01) 4 66 67 00 Fax: +353 (01) 4 66 68 88 Australia, New Zealand and Pacific Islands Robert Bosch Australia Pty. Ltd. Power Tools Locked Bag 66 Clayton South VIC 3169 Customer Contact Center...
 • Page 12: Français

  électrique. à des situations dangereuses. Maintenance et entretien Faire entretenir l’outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela assurera que la sécurité de l’outil est maintenue. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 13 Maintenir le câble d’alimentation/la rallon- Si le câble d’alimentation est endommagé, il ne doit ge éloigné/e des sources de chaleur, des parties être réparé que dans un atelier agréé Bosch. grasses et des bords tranchants. Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
 • Page 14 <2,5 m/s , incertitude Dossier technique auprès de : K =1,5 m/s Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d’utilisation a été mesuré conformément à la norme Dr. Egbert Schneider Dr.
 • Page 15 à dix chiffres de l’outil électropor- tatif indiqué sur la plaque signalétique. France Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif Tel. : 0 811 36 01 22 (coût d’une communication locale) Fax : +33 (0) 1 49 45 47 67 E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com...
 • Page 16: Español

  El uso de herramientas eléctricas cación de un fusible diferencial reduce el riesgo a para trabajos diferentes de aquellos para los que exponerse a una descarga eléctrica. han sido concebidas puede resultar peligroso. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 17 Únicamente deberán emplearse piezas de recam- cidad física, sensorial o mental, o que dispongan bio originales Bosch. de una experiencia y/o conocimientos insuficien- tes, a no ser que sean supervisados por una perso- Seguridad eléctrica...
 • Page 18 <2,5 m/s , toleran- Expediente técnico en: cia K =1,5 m/s Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, El nivel de vibraciones indicado en estas instrucciones Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England ha sido determinado según el procedimiento de medi- Dr. Egbert Schneider Dr.
 • Page 19 Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B. Boleita Norte Caracas 107 Tel.: +58 (02) 207 45 11 México Robert Bosch S.A. de C.V. Tel. Interior: +52 (01) 800 627 1286 Tel. D.F.: +52 (01) 52 84 30 62 E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com Argentina Robert Bosch Argentina S.A.
 • Page 20: Português

  Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com pe- ças de reposição originais. Desta forma é assegu- rado o funcionamento seguro do aparelho. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 21 As informações podem ser ob- de 3 metros. O pessoa a operar o aparelho é res- tidas numa oficina de serviço pós-venda Bosch. ponsável por terceiros que se encontrem na área Só devem ser utilizados cabos de extensão do modelo de trabalho.
 • Page 22 <2,5 m/s , incerteza K =1,5 m/s Processo técnico em: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, O nível de oscilações indicado nestas instruções de Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England serviço foi medido de acordo com um processo de me- dição normalizado pela norma EN 60745 e pode ser Dr.
 • Page 23 é imprescindível indicar o número de produto de 10 dígitos como consta na placa de carac- terísticas da ferramenta eléctrica. Portugal Robert Bosch LDA Avenida Infante D. Henrique Lotes 2E – 3E 1800 Lisboa Tel.: +351 (021) 8 50 00 00...
 • Page 24: Italiano

  Così facendo, tenere sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni da eseguire. L’impiego di elettroutensili per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 25: Sicurezza Elettrica

  Durante le operazioni di lavoro è necessario tene- re l’elettroutensile sempre con entrambe le mani Accertarsi che le parti di ricambio montate siano ed adottare una posizione di lavoro sicura. Utiliz- approvate da Bosch. zare con sicurezza l’elettroutensile tenendolo sem- pre con entrambe le mani. Sicurezza elettrica Prima di posare l’elettroutensile, attendere sem-...
 • Page 26: Dichiarazione Di Conformit

  Categoria di prodotto: 25 Valori totali delle oscillazioni (somma di vettori in tre Fascicolo tecnico presso: direzioni) misurati conformemente alla norma Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, EN 60745: Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Valore di emissione dell’oscillazione a <2,5 m/s , In- Dr.
 • Page 27 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell’elettrou- tensile! Italia Officina Elettroutensili Robert Bosch S.p.A. c/o GEODIS Viale Lombardia 18 20010 Arluno Tel.: +39 (02) 36 96 26 63 Fax: +39 (02) 36 96 26 62 Fax: +39 (02) 36 96 86 77 E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com...
 • Page 28: Nederlands

  Let daarbij op de arbeidsomstan- digheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot ge- vaarlijke situaties leiden. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 29: Elektrische Veiligheid

  Houd de kabel uit de buurt van de plaats waar u tenzij u de daarvoor vereiste opleiding bezit. knipt. Tijdens de werkzaamheden kan de kabel in Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch de struik verborgen zijn en per ongeluk worden afkomstig zijn.
 • Page 30 <2,5 m/s , onzekerheid K =1,5 m/s Technisch dossier bij: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsni- Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England veau is gemeten met een volgens EN 60745 genor- meerde meetmethode en kan worden gebruikt om Dr.
 • Page 31 Wijzigingen voorbehouden. Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
 • Page 32: Dansk

  Hold kablet væk fra snitområdet. Under arbejdet kan kablet være tildækket af buske og kvas og klip- pes over ved et tilfælde. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 33: Elektrisk Sikkerhed

  En beskadiget ledning må kun repareres på et autori- Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, der kan seret Bosch værksted. blive fanget af dele, der er i bevægelse. Inspicer hækken, der skal klippes, omhyggeligt og Vedligeholdelse fjern alle tråde og andre fremmedlegemer.
 • Page 34 V. Usikkerhed K =2 dB. Produktkategori: 25 Brug høreværn! Teknisk dossier hos: Samlede vibrationsværdier (vektorsum for tre retnin- Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, ger) beregnet iht. EN 60745: Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Vibrationseksponering a <2,5 m/s , usikkerhed Dr.
 • Page 35: Svenska | 35

  Håll nätsladden på betryggande avstånd från kroppsskada. klippområdet. Under arbetet kan nätsladden vara dold i buskaget och oavsiktligt kapas. Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
 • Page 36 Kontrollera anslutningssladden/skarvsladden före pets tillförlitlighet upprätthålls. varje användning att de inte skadats eller så byt vid behov. Skydda anslutningssladden/skarvsladden Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat. mot hetta, olja och skarpa kanter. Gör dig förtrogen med häcksaxens hantering för Symboler att i nödfall genast kunna stoppa den.
 • Page 37: Tekniska Data

  84 dB(A); ljudeffektnivå 95 dB(A). Onog- Produktkategori: 25 grannhet K =2 dB. Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos: Använd hörselskydd! Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktning- Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England ar) framtaget enligt EN 60745: Dr. Egbert Schneider Dr.
 • Page 38 – avhengig av type og bruk av elektro- slik kappes ved en feiltagelse. verktøyet – reduserer risikoen for skader. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 39: Elektrisk Sikkerhet

  Beskytt tilkoplingsledningen/skjøte- Pass på at deler som skal skiftes ut er fra Bosch. ledningen mot varme, olje og skarpe kanter. Gjør deg kjent med betjeningen av hekksaksen, slik Symboler at du straks kan stanse den i et nødstilfelle.
 • Page 40: Norsk

  84 dB(A); lydeffektnivå 95 dB(A). Usikkerhet K =2 dB. Bruk hørselvern! Produktkategori: 25 Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) Tekniske underlag hos: beregnet jf. EN 60745: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Svingningsemisjonsverdi a <2,5 m/s , usikkerhet Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England K =1,5 m/s Dr.
 • Page 41: Suomi | 41

  Pidä johto loitolla leikkuualueelta. Työn aikana saattaa johto olla oksien alla piilossa ja huomaa- mattomasti joutua leikatuksi. Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
 • Page 42 Tarkista ennen jokaista käyttöä ettei liitäntäjoh- työkunto olisi taattu. dossa/jatkojohdossa ole vaurioita ja vaihda ne tar- vittaessa. Suojaa liitäntäjohtoa/jatkojohtoa kuu- Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa. muudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. Tutustu pensasleikkurin käsittelyyn, jotta hätäta- Tunnusmerkit pauksessa voit pysäyttää sen välittömästi.
 • Page 43 84 dB(A); äänen tehotaso 95 dB(A). Epävar- Tuotelaji: 25 muus K=2 dB. Tekninen tiedosto kohdasta: Käytä kuulonsuojaimia! Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vektori- summa) määritetty EN 60745 mukaan: Dr. Egbert Schneider Dr.
 • Page 44 εργαλεία σφηνώνουν δυσκολότερα και οδηγούνται προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει τον ευκολότερα. κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ασφάλεια προσώπων Να είστε πάντοτε προσεκτικός/προσεκτική, να δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και να χειρίζεστε το μηχάνημα με περίσκεψη. Μη F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 45 εργαλείο καλά και με τα δυο σας χέρια και να Να βεβαιώνεστε ότι τα ανταλλακτικά προέρχονται φροντίζετε για την ασφαλή θέση του σώματός από την Bosch. σας. Το ηλεκτρικό εργαλείο οδηγείται ασφαλέστερα όταν το κρατάτε και με τα δυο σας χέρια.
 • Page 46 οδηγίες έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια διαδικασία Τεχνικός φάκελος από: μέτρησης τυποποιημένη στο πλαίσιο του προτύπου Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σύγκριση Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England των διάφορων μηχανημάτων. Είναι επίσης κατάλληλη...
 • Page 47 Όταν ζητάτε διασαφητικές πληροφορίες καθώς και όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε το 10ψήφιο αριθμό ευρετηρίου που αναγράφεται στην πινακίδα κατασκευαστή. Ελλάδα Robert Bosch A.E. Ερχείας 37 19400 Κορωπί – Αθήνα Tel.: +30 (0210) 57 01 270 Fax: +30 (0210) 57 01 283 www.bosch.com...
 • Page 48 öngörülen alan n d ş nda kullan lmas tehlikeli durumlara neden olabilir. Servis Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onart n. Bu sayede aletin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 49 Biçilecek çiti dikkatli biçimde kontrol edin ve bütün Bağlant kablosu hasar görecek olursa sadece yetkili telleri ve yabanc nesneleri al n. Bosch servis atölyesinde onar lmal d r. Aleti kullanmaya başlamadan önce her defas nda b çağ n, b çak vidalar n n ve kesme Bak m mekanizmas n n diğer parçalar n n aş...
 • Page 50 <2,5 m/s , tolerans K =1,5 m/s Teknik belgelerin bulunduğu merkez: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745’e Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England göre normland r lm ş bir ölçme yöntemi ile tespit edilmiştir ve elektrikli el aletlerinin karş laşt r lmas nda Dr.
 • Page 51: Türkçe

  Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka aletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz. Türkçe Bosch San. ve Tic. A.S. Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22 Polaris Plaza 80670 Maslak/Istanbul Müşteri Dan şman : +90 (0212) 335 06 66 Müşteri Servis Hatt : +90 (0212) 335 07 52...
 • Page 52: Polski

  Uwzględnić należy przy tym warunki prądowego. Zastosowanie wyłącznika ochronnego i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne z różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia przeznaczeniem użycie elektronarzędzia może prądem. doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 53: F 016 L70 775 | (16.2.11

  żywopłotu. bezruchu. Upewnić się, czy części zamienne zostały Podczas pracy urządzenia w jego obrębie, w wyprodukowane przez firmę Bosch. odległości 3 metrów nie mogą znajdować się żadne osoby postronne i zwierzęta. Osoba obsługująca urządzenie odpowiedzialna jest za Bezpieczeństwo elektryczne...
 • Page 54: F 016 L70 775 | (16.2.11

  Kategoria produktów: 25 do porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć Dokumentacja techniczna: do wstępnej oceny ekspozycji na drgania. Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli Dr Egbert Schneider Dr Eckerhard Strötgen...
 • Page 55: F 016 L70 775 | (16.2.11

  Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego elektronarzędzia zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej. Polska Robert Bosch Sp. z o.o. Serwis Elektronarzędzi Ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa Tel.: +48 (022) 715 44 60 Faks: +48 (022) 715 44 41 E-Mail: bsc@pl.bosch.com...
 • Page 56: Česky

  Udržujte kabel daleko od stříhaného prostoru. maska proti prachu, bezpečnostní obuv s Během pracovního procesu může být kabel zakryt protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo houštím a omylem přeříznut. sluchátka, podle druhu nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 57 Vždy noste pevnou obuv a Je-li připojovací kabel poškozený, smí jej opravit pouze dlouhé kalhoty. Doporučuje se nošení pevných v autorizovaném servisu Bosch. rukavic, protiskluzové obuvi a ochranných brýlí. Nenoste široký oděv či šperky, jež se může/můžou zaplést do pohyblivých dílů stroje.
 • Page 58 Kategorie výrobků: 25 Hodnocená hladina hluku A stroje činí typicky: hladina Technická dokumentace u: akustického tlaku 84 dB(A); hladina akustického Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, výkonu 95 dB(A). Nepřesnost K =2 dB. Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Noste ochranu sluchu! Dr.
 • Page 59: Slovensky | 59

  Pri práci zohľadnite znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom. konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Používanie ručného elektrického náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť k nebezpečným situáciám. Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
 • Page 60 Dávajte pozor na deti, aby ste zabezpečili, že sa nebudú môcť s výrobkom hrať. Postarajte sa o to, aby boli použité originálne náhradné súčiastky značky Bosch. Pri práci držte ručné elektrické náradie pevne oboma rukami a zabezpečte si stabilný postoj.
 • Page 61 Hodnota emisie vibrácií a <2,5 m/s , nepresnosť adrese: merania K =1,5 m/s Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England nameraná podľa meracieho postupu uvedeného v Dr. Egbert Schneider Dr.
 • Page 62 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom práve sa musia už nepoužiteľné elektrické produkty zbierať separovane a dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia. Zmeny vyhradené. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 63: Magyar | 63

  áramütés kockázatát. Tartsa tisztán és éles állapotban a vágó- szerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani. Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
 • Page 64 Gondoskodjon arról, hogy a cserealkatrészként felelős más személy felügyel, vagy utasításokat ad csak Bosch gyártmányú alkatrészeket arra, hogyan kell használni a készüléket. használjanak. Gyerekeket nem szabad a készülékkel felügyelet nélkül hagyni, nehogy a készülékkel játsszanak.
 • Page 65 <2,5 m/s , szórás, A műszaki dokumentáció a következő helyen található: K =1,5 m/s Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745 szabványban rögzített mérési módszerrel Dr. Egbert Schneider Dr.
 • Page 66 Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adja meg az elektromos kéziszerszám típustábláján található 10-jegyű cikkszámot. Magyar Robert Bosch Kft. 1103 Budapest Gyömrői út. 120. Tel.: +36 (01) 431-3835 Fax: +36 (01) 431-3888 Eltávolítás Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe!
 • Page 67: Русский | 67

  подключайте электроинструмент через Учитывайте при этом рабочие условия и устройство защитного отключения. выполняемую работу. Использование электро- Применение устройства защитного отключения инструментов для непредусмотренных работ снижает риск электрического поражения. может привести к опасным ситуациям. Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
 • Page 68 по эксплуатации настоящего для этого образования. электроинструмента. Дети должны находиться под присмотром, чтобы Для замены используйте оригинальные запасные избежать возможности игры с части фирмы Bosch. электроинструментом. Всегда держите электроинструмент во время Электробезопасность работы обеими руками, заняв предварительно Внимание! Перед проведением работ по...
 • Page 69 вибрация a <2,5 м/с , погрешность K =1,5 м/с Техническая документация: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Указанный в настоящих инструкциях уровень Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England вибрации измерен по методике измерения, прописанной в стандарте EN 60745, и может быть...
 • Page 70 Россия Тел.: +7 (800) 100 800 7 E-Mail: pt-service@ru.bosch.com Полную информацию о расположении сервисных центров Вы можете получить на официальном сайте www.bosch-pt.ru либо по телефону справочно- сервисной службы Bosch 8-800-100-8007 (звонок бесплатный). Беларусь ИП «Роберт Бош» ООО Сервисный центр по обслуживанию...
 • Page 71: Українська | 71

  нього, робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок. Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Вико- ристання електроприладів для робіт, для яких вони не передбачені, може призвести до небезпечних ситуацій. Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
 • Page 72 інструмент це дозволяється робити лише в особами (включаючи дітей) з обмеженими тому випадку, якщо Ви навчалися цьому. психічними, чуттєвими або розумовими Слідкуйте за тим, щоб нові деталі були від Bosch. здатностями або недостатнім досвідом та/або – недостатніми знаннями це дозволяється...
 • Page 73 <2,5 м/с , похибка K =1,5 м/с Технічні документи в: Зазначений в цих вказівках рівень вібрації Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, вимірювався за процедурою, визначеною в Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England EN 60745; нею можна користуватися для порівняння приладів. Він придатний також і для попередньої...
 • Page 74 ТОВ «Роберт Бош» Cервісний центр електроінструментів вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60 Україна Тел.: +38 (044) 4 90 24 07 (багатоканальний) E-Mail: pt-service@ua.bosch.com Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua Адреса Регіональних гарантійних сервісніх майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні. Утилізація Не викидайте електроінструменти в побутове сміття! Лише...
 • Page 75: Română | 75

  Un moment de neatenţie la folosirea drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un foarfecelui de tăiat gard viu poate duce la răniri moment de neatenţie în timpul utilizării maşinii grave. poate duce la răniri grave. Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
 • Page 76 Asiguraţi-vă că piesele noi utilizate la schimbare Înainte de a pune jos scula electrică, aşteptaţi ca provin de la Bosch. aceasta să se oprească complet din funcţionare. În timpul funcţionării sculei electrice nu este Siguranţă...
 • Page 77 EN 60745: Documentaţie tehnică la: Valoarea vibraţiilor emise a <2,5 m/s , incertitudine Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, K =1,5 m/s Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Nivelul vibraţiilor specificat în prezentele instrucţiuni a Dr. Egbert Schneider Dr.
 • Page 78 În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicaţi neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuţei indicatoare a tipului sculei electrice. România Robert Bosch SRL Bosch Service Center – Str. Horia Măcelariu Nr. 30 013937 Bucureşti Tel.
 • Page 79: Български | 79

  Ако се налага използването на електро- опасни. инструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове. Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар. Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
 • Page 80 изчакайте движението му да спре напълно. По време на работа в радиус от 3 метра не трябва да се намират други лица или животни. Отговорен за намиращите се в зоната на работа е обслужващият машината. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 81 рязане и окастряне на храсти и жив плет в домашни по-голяма сигурност заменяйте износени или и хоби-условия. повредени детайли. Технически данни Електрическа ножица за храсти AHS 45-16 AHS 50-16 AHS 55-16 AHS 60-16 Каталожен номер 3 600 ... H47 A..
 • Page 82 2, 3 Категория на продукта: 25 Поддръжка на ножовете Подробни технически описания при: Съхраняване и транспортиране Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Избор на допълнителни приспособления Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President...
 • Page 83 šlem ili zaštitu za sluh, zavisno od vrste i dovede do strujnog udara. upotrebe električnog alata, smanjuju rizik od Držite kabl dalje od područja noža. Za vreme rada povreda. može se kabl pokriti u žbunu i omaškom preseći. Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
 • Page 84 Makaze za živu ogradu nemojte da koristite kada Ako je priključni vod oštećen, sme ga popraviti samo ste bosonogi ili ako nosite sandale. Uvek nosite neka stručna Bosch-radionica. solidne cipele i dugačke pantalone. Preporučujemo nošenje solidnih rukavica, cipela koje se ne kližu i zaštitnih naočara. Nemojte nositi Održavanje...
 • Page 85: Srpski

  Kategorija proizvoda: 25 zvučnog pritiska 84 dB(A); Nivo snage zvuka 95 dB(A). Tehnička dokumentacija kod: Nesigurnost K =2 dB. Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Nosite zaštitu za sluh! Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Ukupne vrednosti vibracija (Zbir vektora tri pravca) su Dr.
 • Page 86 Uporaba zaščitnega stikala privede do nevarnih situacij. zmanjšuje tveganje električnega udara. Servisiranje Vaše električno orodje naj popravlja samo kvalificirano strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih rezervnih delov. Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti naprave. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 87 Poskrbite, da bodo vsi deli, ki jih boste zamenjali, izdelani v tovarni Bosch. Dodatna opozorila Električna varnost Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi,...
 • Page 88 <2,5 m/s , Nezanesljivost meritve K =1,5 m/s Tehnična dokumentacija se nahaja pri: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so se Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England izmerile v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po EN 60745 in se lahko uporabljajo za Dr.
 • Page 89: Slovensko

  (OEEO) in njeni uresničitvi v nacionalnem pravu se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati. Pridržujemo si pravico do sprememb. Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
 • Page 90: Hrvatski

  Kabel držite dalje od područja rezanja. Tijekom radnog postupka kabel bi se mogao zavući u grmlje i nehotično odrezati. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 91 Osoba koja radi sa uređajem ili korisnik odgovorna Ako je priključni kabel oštećen, isti se smije popraviti je za nezgode ili za štete počinjene drugim ljudima samo u ovlaštenom Bosch servisu. ili njihovoj imovini. Sa škarama za živicu ne radite bosi ili u otvorenim Održavanje...
 • Page 92 Kategorija proizvoda: 25 95 dB(A). Nesigurnost K =2 dB. Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: Nosite štitnike za sluh! Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj tri Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England smjera) određene su prema EN 60745: Dr.
 • Page 93: Eesti | 93

  Lõiketera libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või – kokkupuude pinge all oleva elektrijuhtmega võib kuulmiskaitsevahendite kandmine sõltuvalt pingestada seadme metallosad ja põhjustada elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast – vähen- dab vigastuste ohtu. elektrilöögi. Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
 • Page 94 Nõuetekohane kasutamine Kui Teil ei ole asjaomast väljaõpet, ärge püüdke aiatööriista ise parandada. Aiatööriist on ette nähtud hekkide ja põõsaste lõikamiseks ja pügamiseks koduaias. Veenduge, et varuosad pärinevad Boschilt. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 95 Seadme A-korrigeeritud müratase on üldjuhul: Tootekategooria: 25 Helirõhu tase 84 dB(A); helivõimsuse tase 95 dB(A). Tehniline toimik saadaval aadressil: Mõõtemääramatus K=2 dB. Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Kasutage kuulmiskaitsevahendeid! Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Vibratsiooni koguväärtus (kolme suuna vektorsumma), Dr. Egbert Schneider Dr.
 • Page 96: Latviešu

  šeit sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos darba apstākļus un pielietojuma īpatnības. Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var novest pie nepare- dzamām sekām. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 97 Nodrošiniet, lai nomaiņai tiktu izmantotas vienīgi uzraudzībā vai saņemot no tās norādījumus, kā oriģinālās rezerves daļas, kas ražotas firmā Bosch. lietojams instruments. Bērnus nedrīkst atstāt bez uzraudzības; nodroši- niet, lai tie nesāktu rotaļāties ar instrumentu.
 • Page 98 Pārbaudiet, vai ir stingri pieskrūvēti visi dārza instrumenta uzgriežņi un skrūves un vai tas atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī. Nodrošiniet, lai nomaiņai tiktu izmantotas vienīgi Atļauta darbība oriģinālās rezerves daļas, kas ražotas firmā Bosch. Simboli Aizliegta darbība Tālāk aplūkoto simbolu nozīmi ir svarīgi zināt, lai Piederumi varētu lasīt un pareizi izprast šo lietošanas pamācību.
 • Page 99 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas atrodams uz elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes. Latvijas Republika Robert Bosch SIA Bosch elektroinstrumentu servisa centrs Dzelzavas ielā 120 S LV-1021 Rīga Tālr.: + 371 67 14 62 62 Telefakss: + 371 67 14 62 63 E-pasts: service-pt@lv.bosch.com...
 • Page 100: Lietuviškai

  Aptarnavimas Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudoti. F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 101 įtraukti judančios dalys. Jei jungiamasis laidas yra pažeistas, jis turi būti Atidžiai apžiūrėkite gyvatvores, kurias reikia kirpti, sutaisytas įgaliotose Bosch remonto dirbtuvėse. ir pašalinkite visas vielas bei kitokius svetimkūnius. Prieš pradėdami dirbti, visada patikrinkite, ar Techninė priežiūra nesusidėvėję...
 • Page 102 Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis! Produkto kategorija: 25 Vibracijos bendroji vertė (trijų krypčių atstojamasis Techninė byla laikoma: vektorius) nustatyta pagal EN 60745: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Vibracijos emisijos vertė a <2,5 m/s , paklaida Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England K =1,5 m/s Dr.
 • Page 103 Klientų aptarnavimo skyrius ir klientų konsultavimo tarnyba www.bosch-garden.com Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina nurodyti dešimtženklį gaminio užsakymo numerį. Lietuva Bosch įrankių servisas Informacijos tarnyba: +370 (037) 713350 ļrankių remontas: +370 (037) 713352 Faksas: +370 (037) 713354 El. paštas: service-pt@lv.bosch.com Šalinimas Nemeskite elektrinių...

This manual is also suitable for:

Ahs 50-16Ahs 60-16Ahs 55-16