Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 107

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 107 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Dbejte na to, aby nebyly v blízkosti
stojící osoby zraněny odletujícími
cizími tělesy.
Varování: Pokud zahradní nářadí pracuje,
udržujte vůči němu bezpečný odstup.
Obsluha
Toto zahradní nářadí není určeno k
tomu, aby jej používaly osoby (včetně
dětí) s omezenými fyzickými,
smyslovými a duševními
schopnostmi nebo nedostatečnou
zkušeností a/nebo nedostatečnými
vědomostmi, možné je to pouze
tehdy, budou-li pro svou bezpečnost
pod dohledem kompetentní osoby
nebo od ní obdrží pokyny, jak se
zahradní nářadí používá.
Děti by měly být pod dohledem, aby
bylo zajištěno, že si se zahradním
nářadím nehrají.
Nikdy nedovolte dětem ani osobám
neseznámeným s těmito pokyny
sekačku používat. Národní předpisy
možná omezují věk obsluhy. Pokud se
sekačka nepoužívá, ukládejte ji mimo
dosah dětí.
Nikdy neprovozujte sekačku s
chybějícími nebo poškozenými kryty
či ochrannými ústrojími nebo když
tyto nejsou správně polohované.
Zahradní nářadí před použitím a po
nárazu prohlédněte kvůli opotřebení
či poškození a případně jej nechte
opravit.
Bosch Power Tools
Zahradní nářadí nepoužívejte, pokud
jste unavení či nemocní nebo pod
vlivem alkoholu, drog či léků.
Noste dlouhé, hrubé kalhoty, pevnou
obuv a rukavice. Nenoste žádný
široký oděv, šperky, krátké kalhoty,
sandále ani nepracujte naboso.
Dlouhé vlasy svažte ve výšce ramen,
aby se zabránilo zamotání do
pohyblivých dílů.
Když zahradní nářadí obsluhujete,
noste ochranné brýle a ochranu
sluchu.
Zachovávejte pevný postoj a neustále
rovnováhu. Nepřetěžujte se.
Sekačku nikdy neprovozujte, zatímco
se v bezprostřední blízkosti zdržují
osoby, zejména děti, nebo domácí
zvířata.
Obsluha nebo uživatel je zodpovědný
za nehody nebo ublížení jiným
osobám nebo jejich majetku.
Počkejte, až je rotující nůž zcela v
klidu, než se jej dotknete. Nůž po
vypnutí motoru ještě dále rotuje a
může způsobit zranění.
Pracujte pouze za denního světla
nebo při dobrém umělém osvětlení.
Při špatných povětrnostních
podmínkách, zejména při zvedající se
bouřce, se sekačkou nepracujte.
Používání sekačky v mokré trávě
snižuje pracovní výkon.
Sekačku vypněte, když ji přenášíte od
pracovní plochy či k pracovní ploše.
Zahradní nářadí zapněte teprve
tehdy, když jsou Vaše ruce a nohy
vzdáleny dostatečně daleko od
střižných nožů.
Česky | 107
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading