Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 63

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 63 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Använd skyddsglasögon.
Använd inte trimmern vid regn
och låt den inte heller stå ute i
regn.
Se till att personer som står i närheten
inte skadas av föremål som eventuellt
slungas ut.
Varning: Håll ett betryggande avstånd
från trädgårdsredskapet när det är
igång.
Användning
Trädgårdsredskapet får inte använ-
das av person (inklusive barn) med
begränsad fysisk, sensorisk eller psy-
kisk förmåga och/eller som saknar
den erfarenhet och kunskap som
krävs för hantering. Undantag görs
om personen övervakas av en ansva-
rig person som kan undervisa i träd-
gårdsredskapets användning.
Barn bör övervakas för att säkerställa
att de inte leker med trädgårdsred-
skapet.
Trimmern får aldrig användas av barn
eller personer som inte är förtrogna
med bruksanvisningen. Nationella
föreskrifter begränsar eventuellt tillå-
ten ålder för användning. När trim-
mern inte används ska den förvaras
oåtkomlig för barn.
Trimmern får inte användas om kåpor
och skyddsutrustningar saknas eller
Bosch Power Tools
skadats eller om dessa monterats i fel
läge.
Innan trädgårdsredskapet tas i bruk
och efter eventuella slag kontrollera
att det inte slitits eller skadats, låt vid
behov repareras.
Använd inte trädgårdsredskapet när
du är trött eller om du är påverkad av
alkohol, droger eller mediciner.
Använd tjocka långbyxor, stadiga
skor och handskar. Undvik alltid vida
kläder, lösa smycken, korta byxor,
sandaler och arbeta inte barfota.
Bind upp långt hår över skuldrorna
för att undvika att håret dras in av rör-
liga delar.
Under arbetet med trädgårdsred-
skapet använd skyddsglasögon
och hörselskydd.
Se till att du står stadigt och håller
balansen. Överansträng dig inte.
Använd aldrig trimmern när perso-
ner, speciellt då barn eller husdjur,
uppehåller sig i närheten.
Användaren eller ägaren ansvarar för
olyckor och skador som drabbar
andra människor eller deras egen-
dom.
Vänta tills den roterande kniven stan-
nat fullständigt innan du griper tag i
den. Kniven roterar en stund efter
frånkoppling av motorn och kan då
orsaka kroppsskada.
Arbeta endast i dagsljus eller vid god
belysning.
Vid dåligt väder, speciellt om åskvä-
der väntas, får trimmern inte använ-
das.
Om trimmern används i vått gräs
minskar arbetseffekten.
Svenska | 63
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading