Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 54

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 54 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
54 | Nederlands
Montage en gebruik
 Als de beschermkap en de schacht zijn samenge-
bouwd, mag u deze niet meer demonteren.
Controleer voor het gebruik of de bevestigingsschroef voor
de beschermkap vastzit.
Controleer voor het gebruik de juiste verbinding van de
schacht.
Handelingsdoel
Meegeleverd
Buis samenvoegen
Montage van beschermkap
Mes vervangen
Accu opladen
Accu plaatsen en uitnemen
In- en uitschakelen
Tips voor de werkzaamheden
Onderhoud, reiniging en opbergen 7
Toebehoren kiezen
Ingebruikneming
Voor uw veiligheid
 Let op: Schakel het tuingereedschap uit en verwijder
de accu voordat u instel- of reinigingswerkzaamheden
uitvoert.
 Na het uitschakelen van de accugazontrimmer loopt
het snijmes nog enkele seconden uit. Wacht tot de mo-
tor en het snijmes stilstaan voordat u het gereedschap
opnieuw inschakelt.
 Schakel het gereedschap niet kort achtereen uit en
weer in.
Storingen opsporen
d.c.
Symptomen
Mogelijke oorzaak
Beschermkap kan niet over
Verkeerde montage
de snijschijf worden getrok-
ken
Gazontrimmer loopt niet
Accu leeg
Accu te koud of te heet
Gazontrimmer loopt met on-
Interne bekabeling van tuingereed-
derbrekingen
schap defect
Aan/uit-schakelaar defect
Sterke trillingen of geluiden Tuingereedschap defect
Mes gebroken
F 016 L81 227 | (18.11.14)
 Het gebruik van door Bosch toegelaten snijelementen
wordt geadviseerd. Bij andere snijelementen kan het
snijresultaat afwijken.
Accu opladen
 Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje
van het oplaadapparaat. Met 230 V aangeduide oplaadap-
paraten kunnen ook met 220 V worden gebruikt.
Afbeelding Pagina
Opladen
1
223
Het opladen begint zodra de netstekker van het oplaadappa-
raat in het stopcontact en de accu in de oplaadschacht
2
223
wordt gestoken.
3
224
De accuoplaadindicatie is geen aanduiding van de oplaadtoe-
stand. Het branden van de indicatie geeft aan dat er een laad-
stroom stroomt.
4
224
Het opladen wordt niet automatisch beëindigd. Verbreek
5
224
daarom na het opladen de verbinding tussen het oplaadappa-
6
225
raat en het stroomnet en neem de accu uit het oplaadappa-
raat. Een temperatuurstijging van de accu geeft aan dat deze
225
volledig is opgeladen.
8
225
Opmerking: Het opladen is alleen mogelijk als de tempera-
tuur van de accu zich binnen het toegestane oplaadtempera-
tuurbereik bevindt, zie het gedeelte „Technische gegevens".
Aanwijzingen voor het opladen
Bij langdurig opladen of meermaals opladen zonder onder-
breking kan het oplaadapparaat warm worden. Dit is echter
zonder bezwaar en wijst niet op een technisch defect van het
oplaadapparaat.
Een nieuwe of lang niet gebruikte accu levert pas na ca. vijf op-
laad- en ontlaadcycli zijn volledige capaciteit. Laat deze ac-
cu's in het oplaadapparaat zitten tot ze duidelijk warm zijn ge-
worden.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.
Oplossing
Verwijder de snijschijf en monteer de beschermkap op-
nieuw, zie ook „Montage"
Accu opladen, zie ook de „Aanwijzingen voor het opladen"
Accu laten opwarmen of afkoelen
Neem contact op met klantenservice
Neem contact op met klantenservice
Neem contact op met klantenservice
Mes vervangen
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading