Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 177

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_DOKU-43807-001.fm Page 177 Tuesday, November 18, 2014 4:53 PM
Изјава за сообразност
Изјавуваме на сопствена одговорност, дека производот
опишан во «Технички податоци» соодветствува на сите
применливи одредби од директивите 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EC, 2000/14/EC вклучително
нивните измени и е сообразен со следните норми:
EN 60335-1, EN 50636-2-91.
2000/14/EC: Гарантирана јачина на звук 88 дБ (А).
Процедура за верификација на конформитетот VI.
Категорија на производ: 33
Назначено тело:
SRL, Sudbury England, Nr. 1088
Техничка документација (2006/42/EC, 2000/14/EC) при:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.11.2014
Монтажа и користење
 Ако капакот и осовината се споени, не одделувајте
ги.
Пред употреба проверете ја затегнатоста на завртката на
капакот.
Пред употреба проверете дали осовината е правилно
прицврстена.
Цел на користењето
Обем на испорака
Монтажа на цевката
Монтажа на штитникот
Заменете го сечилото
Полнење на батеријата
Вметнување и отстранување на
батеријата
Вклучување/исклучување
Совети за работа
Одржување, чистење и чување
Бирање на опрема
Bosch Power Tools
Вклучување
За Ваша безбедност
 Внимание: Ако машината забавува, исклучете ја и
наполнете ја батеријата.
 По исклучувањето на безжичниот тример сечилото
продолжува да врти уште неколку секунди.
Почекајте моторот и сечилото потполно да
престанат со работа пред повторно да го вклучите
тримерот.
 Немојте брзо наизменично да го вклучувате и
исклучувате тримерот.
 Се препорачува употребата на елементи за
сечилото одобрени од страна на Бош. При употреба
на други елементи косењето може да се разликува.
Полнење на батеријата
 Внимавајте на електричниот напон! Напонот на
изворот на струја мора да одговара на оној кој е
наведен на спецификационата плочка на полначот.
Полначите означени со 230 волти исто така може да се
користат и на 220 волти.
Процес на полнење
Процесот на полнење започнува, штом ќе го вклучите
струјниот приклучок на полначот во ѕидната дозна и ќе ја
ставите батеријата во отворот за батерија .
Приказот за наполнетост на батеријата не е приказ за
напредокот на полнењето. Светнувањето на приказот
сигнализира течење на струја за полнење.
Процесот на полнење не завршува автоматски. Затоа, по
завршување на полнењето, исклучете го полначот од
струјната мрежа и извадете ја батеријата. Покачувањето
на температурата на батеријата покажува дека таа е
Слика
Страна
целосно наполнета.
Напомена: Полнењето е можно само ако температурата
1
223
на батеријата е во границите на дозволената температура,
види ги «Техничките податоци».
2
223
Совети за полнењето
3
224
При континуирани или последователни циклуси на
полнење без прекин, полначот може да се затопли. Ова е
безопасно и не значи дека постои технички дефект на
4
224
полначот.
Новата батерија или батеријата што не е употребувана
5
224
подолго време, полната јачина ја достигнува по околу
6
225
5 циклуси на полнење и празнење. Оставете ја батеријата
во полначот, додека таа значително се загрее.
7
225
Скратеното време на работа по полнењето покажува, дека
8
225
батеријата е потрошена и мора да се замени.
Македонски | 177
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading