Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 115

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 115 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Pracujte iba za denného svetla alebo
za dobrého umelého osvetlenia.
Nepracujte so strunovou kosačkou za
nepriaznivého počasia, najmä keď sa
blíži búrka.
Používanie strunovej kosačky v
mokrej tráve znižuje pracovný výkon.
Keď prenášate strunovú kosačku z
jednej pracovnej plochy na inú
pracovnú plochu, kosačku vypnite.
Záhradnícke náradie zapínajte až
vtedy, keď sa vaše ruky a nohy
nachádzajú v dostatočnej
vzdialenosti od rezacích nožov
náradia.
Nikdy sa nepribližujte rukami ani
nohami do blízkosti rotujúcich
sekacích prvkov.
Pred výmenou noža demontujte vždy
akumulátor.
Nikdy nepoužívajte do tejto strunovej
kosačky kovové sekacie prvky.
Strunovú kosačku pravidelne
kontrolujte a vykonávajte jej údržbu.
Strunovú kosačku dávajte opravovať
len do autorizovanej servisnej
opravovne.
Vždy majte na pamäti to, aby boli
vetracie štrbiny voľné, aby sa na nich
nenachádzali žiadne usadeniny
nečistoty alebo trávy.
Demontujte akumulátor:
– vždy vtedy, keď záhradnícke
náradie nechávate hoci len na
krátku chvíľu bez dozoru
– pred výmenou noža
– pred čistením, alebo keď budete na
strunovej kosačke niečo robiť
Bosch Power Tools
Záhradnícke náradie skladujte na
bezpečnom a suchom mieste mimo
dosahu detí. Neklaďte na
záhradnícke náradie žiadne iné
predmety.
Opotrebované alebo nejakým
spôsobom poškodené súčiastky vždy
pre istotu ihneď vymeňte.
Postarajte sa o to, aby boli použité
originálne náhradné súčiastky značky
Bosch.
Nikdy nespúšťajte toto
záhradnícke náradie skôr, ako ste
zmontovali príslušné súčiastky –
dielce.
Pokyny pre optimálne
zaobchádzanie s akumulátorom
Postarajte sa o to, aby bolo
záhradnícke náradie vypnuté, keď
doň idete vkladať akumulátor.
Vkladanie akumulátorov do
záhradníckeho náradia, ktoré je
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Chráňte nabíjačku pred účinkami
dažďa a vlhkosti. Vniknutie vody do
nabíjačky zvyšuje riziko zásahu
elektrickým prúdom.
Akumulátory nabíjajte len v takých
nabíjačkách, ktoré odporúča
výrobca akumulátora. Ak sa používa
nabíjačka, určená na nabíjanie
určitého druhu akumulátorov, na
nabíjanie iných akumulátorov, hrozí
nebezpečenstvo požiaru.
Nabíjajte len značkové
akumulátory NiCd/NiMH firmy
Bosch alebo iné akumulátory
zabudované do výrobkov firmy
Bosch, ktoré majú v časti
Slovensky | 115
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading