Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 77

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 77 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Käytä pitkälahkeisia ja vahvoja hou-
suja, tukevia jalkineita ja suojakäsi-
neitä. Älä käytä löysiä työvaatteita,
koruja, lyhytlahkeisia housuja tai san-
daaleja äläkä työskentele paljain ja-
loin. Sido pitkät hiukset yhteen yli ol-
kakorkeuden, jotta ne eivät
sotkeutuisi liikkuviin osiin.
Käytä suojalaseja ja kuulonsuo-
jaimia, kun käytät puutarhalaitet-
ta.
Säilytä aina tukeva asento ja tasapai-
no. Älä rasita itseäsi liikaa.
Älä koskaan käytä viimeistelyleikku-
ria, jos ihmisiä, etenkin lapsia tai koti-
eläimiä ovat välittömässä läheisyy-
dessä.
Käyttäjä on vastuussa onnettomuuk-
sista ja toisille ihmisille tai heidän
omaisuudelleen aiheuttamistaan vau-
rioista.
Odota, että pyörivä terä on pysähty-
nyt täysin, ennen kuin kosketat sitä.
Terä pyörii vielä moottorin poiskyt-
kennän jälkeen ja voi aiheuttaa louk-
kaantumisia.
Käytä laitetta vain valoisaan aikaan tai
hyvässä keinovalossa.
Älä työskentele viimeistelyleikkurin
kanssa huonoissa sääolosuhteissa,
etenkin ukonilman lähestyessä.
Viimeistelyleikkurin käyttö märässä
ruohossa alentaa työtehoa.
Pysäytä viimeistelyleikkuri, kun kulje-
tat sitä työkohteesta tai työkohtee-
seen.
Käynnistä puutarhalaite vasta, kun
kädet ja jalat ovat riittävän kaukana
leikkuuteristä.
Bosch Power Tools
Älä pidä käsiä tai jalkoja lähellä pyöri-
viä, leikkaavia osia.
Poista akku ennen terän vaihtoa.
Älä koskaan käytä metallisia leikkuu-
osia tässä viimeistelyleikkurissa.
Tarkista ja huolla viimeistelyleikkuri
säännöllisesti.
Anna ainoastaan valtuutetun korjaa-
mon korjata viimeistelyleikkuria.
Varmista aina, että tuuletusaukot
ovat vapaat ruohojäännöksistä.
Poista akku:
– aina, jos jätät puutarhalaitteen jok-
sikin aikaa ilman valvontaa
– ennen leikkuuterän vaihtamista
– ennen puhdistusta, tai kun suoritat
viimeistelyleikkuriin kohdistuvia
töitä
Säilytä puutarhalaite varmassa, kui-
vassa paikassa, lasten ulottumatto-
missa. Älä koskaan aseta mitään mui-
ta esineitä puutarhalaitteen päälle.
Vaihda turvallisuussyistä kuluneet tai
vaurioituneet osat uusiin.
Varmista, että vaihto-osat ovat
Bosch-tuotantoa.
Älä ota puutarhalaitetta käyttöön,
jos siihen kuuluvia osia ei ole asen-
nettu.
Ohjeita akun optimaaliseen käsitte-
lyyn
Varmista, että puutarhalaite on
poiskytkettynä, ennen kuin asen-
nat akun siihen. Akun asennus puu-
tarhalaitteeseen, jonka käynnistys-
kytkin on käyntiasennossa altistaa
onnettomuuksille.
Suomi | 77
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading