Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 67

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 67 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Buller-/vibrationsdata
Bullernivåvärde förmedlas enligt EN 50636-2-91.
Redskapets A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtryck-
snivå 72 dB(A); ljudeffektnivå 94 dB(A). Onoggrannhet
K =3 dB.
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsemissionsvärden a
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60335:
2
2
a
<2,5 m/s
, K =3 m/s
.
h
Försäkran om
överensstämmelse
Vi intygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs
under "Tekniska data" uppfyller alla gällande bestämmelser i
direktiven 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG,
2000/14/EG inklusive ändringar och stämmer överens med
följande standarder: EN 60335-1, EN 50636-2-91.
2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå 88 dB(A). Bedöm-
ningsmetod för överensstämmelse enligt bilaga VI.
Produktkategori: 33
Nämnd provningsanstalt:
SRL, Sudbury England, Nr. 1088
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG,
2000/14/EG) fås från:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.11.2014
Montering och drift
 Om skyddshuven är monterad ihop med skaftet, får de
inte mera demonteras.
Granska före användning att skyddshuvens fästskruv är fast-
spänd.
Kontrollera för användning att skaftet är rätt monterat.
Handlingsmål
Leveransen omfattar
Foga ihop röret
Montering av skyddskåpa
Byte av knivar
Ladda batteriet
Sätta in och ta ut batteriet
In-/urkoppling
Bosch Power Tools
Handlingsmål
Arbetsanvisningar
Underhåll, rengöring och lagring
Välj tillbehör
(vektorsumma ur tre
Driftstart
h
För din säkerhet
 Obs! Stäng av trädgårdsredskapet och ta bort batteri-
modulen innan inställnings- eller rengöringsarbeten
utförs.
 Efter frånkoppling av den sladdlösa grästrimmern rote-
rar kniven ännu några sekunder. Vänta tills
motorn/kniven stannat innan nystart sker.
 Koppla inte från och på i korta intervaller.
 Vi rekommenderar att endast använda knivar som
Bosch godkänt. Om andra knivar används kan resulta-
tet avvika.
Batteriets laddning
 Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans
spänning överensstämmer med uppgifterna på laddarens
typskylt. Laddare märkta med 230 V kan även anslutas till
220 V.
Laddning
Laddningen startar när stickproppen anslutits till vägguttaget
och batterimodulen placerats i laddningsschaktet .
Indikering vid laddning visar inte batteriets laddningstill-
stånd. Den tända lampan signalerar att laddningsström är
kopplad.
Laddningen avslutas inte automatiskt. Bryt därför efter avslu-
tad laddning strömmen till laddaren och ta bort batterimodu-
len. En temperaturstegring i batterimodulen indikerar att den
är fulladdad.
Anvisning: Batterimodulen kan laddas upp endast när dess
temperatur ligger inom tillåtet temperaturområde, se avsnitt
"Tekniska data".
Anvisningar för laddning
Vid kontinuerliga resp. efter varandra upprepade laddnings-
cykler utan avbrott kan laddaren bli varm. Detta är utan bety-
delse och är inte ett tecken på att laddaren har en teknisk
defekt.
Figur
Sida
En ny eller under en längre tid inte använd batterimodul får
först efter ca. 5 laddnings- och urladdningscykler sin fulla
1
223
kapacitet. Låt dessa batterier sitta kvar i laddaren tills de tyd-
ligt värmts upp.
Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det på
2
223
att batterierna är förbrukade och måste bytas mot nya.
3
224
4
224
5
224
Svenska | 67
Figur
Sida
6
225
7
225
8
225
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading