Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 208

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 208 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
208 | Latviešu
Nodrošiniet, lai no dārza instrumenta
darbības vietas prom lidojoši
priekšmeti neradītu savainojumus
tuvumā esošajām personām.
Brīdinājums. Ieturiet drošu attālumu
līdz dārza instrumentam laikā, kad tas
darbojas.
Lietošana
Šis dārza instruments nav paredzēts,
lai to lietotu personas (tai skaitā arī
bērni) ar traucētām fiziskajām,
sensorajām vai garīgajām spējām vai
nepietiekošu pieredzi un/vai
nepietiekošām zināšanām, izņemot
gadījumus, kad lietošana notiek par
minēto personu drošību atbildīgas
personas uzraudzībā vai saņemot no
tās norādījumus, kā lietojams dārza
instruments.
Bērniem jānodrošina vajadzīgā
uzraudzība, lai viņi nesāktu rotaļāties
ar dārza instrumentu.
Neļaujiet lietot zāliena trimeri
bērniem vai personām, kuras nav
iepazinušās ar šiem norādījumiem.
Minimālais vecums lietotājiem tiek
noteikts atbilstoši nacionālajai
likumdošanai. Laikā, kad zāliena
trimeris netiek lietots, uzglabājiet to
vietā, kas nav sasniedzama bērniem.
Nelietojiet zāliena trimeri, ja tam
trūkst pārsegu vai citu aizsargierīču,
kā arī, ja šīs ierīces ir bojātas vai
nostiprinātas nepareizā stāvoklī.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Pirms dārza instrumenta lietošanas,
kā arī gadījumā, ja tas ir saņēmis
triecienu, pārbaudiet, vai
instruments nav bojāts vai
nolietojies, un vajadzības gadījumā
nodrošiniet tam nepieciešamo
remontu.
Nelietojiet dārza instrumentu, ja
jūtaties noguris, nevesels vai
atrodaties alkohola, narkotiku vai
medikamentu iespaidā.
Darba laikā nēsājiet garas bikses no
stingra auduma, stabilus apavus un
aizsargcimdus. Nenēsājiet platu
apģērbu un rotaslietas, nestrādājiet
īsās biksēs, sandalēs vai basām
kājām. Lai novērstu garu matu
ieķeršanos instrumenta kustīgajās
daļās, uzsieniet tos virs plecu
augstuma.
Strādājot ar dārza instrumentu,
nēsājiet aizsargbrilles un ausu
aizsargus.
Saglabājiet stingru stāju un
nezaudējiet līdzsvaru. Darba laikā
nepakļaujiet sevi stiprai piepūlei.
Nelietojiet zāliena trimeri, ja darba
vietas tiešā tuvumā atrodas citas
personas (īpaši bērni), kā arī
mājdzīvnieki.
Instrumenta lietotājs nes atbildību
par kaitējumu, kas tā darbības
rezultātā tiek nodarīts citām
personām vai viņu īpašumam.
Pēc instrumenta izslēgšanas
nepieskarieties rotējošajam
asmenim, pirms tas nav pilnīgi
apstājies. Pēc dzinēja izslēgšanas
asmens zināmu laiku turpina rotēt, un
pāragra pieskaršanās tam var izraisīt
savainojumu.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading