Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 52

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 52 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
52 | Nederlands
Bewaar de accu alleen bij een tempe-
ratuur tussen –20 °C en 50 °C. Laat
de accu bijvoorbeeld in de zomer niet
in de auto liggen.
Reinig de ventilatieopeningen van de
accu af en toe met een zachte, schone
en droge doek.
Veiligheidsvoorschriften voor op-
laadapparaten
Houd het oplaadapparaat uit
de buurt van regen en vocht.
Het binnendringen van water in
het oplaadapparaat vergroot
het risico van een elektrische
schok.
Laad alleen Bosch NiCd/NiMH-ac-
cu's of dergelijke in Bosch-produc-
ten ingebouwde accu's op met de in
de technische gegevens aangege-
ven spanningen. Anders bestaat er
brand- en explosiegevaar.
Houd het oplaadapparaat schoon.
Door vervuiling bestaat gevaar voor
een elektrische schok.
Controleer voor elk gebruik op-
laadapparaat, kabel en stekker.
Gebruik het oplaadapparaat niet
als u een beschadiging hebt vastge-
steld. Open het oplaadapparaat
niet zelf en laat het alleen door ge-
kwalificeerd personeel en alleen
met originele vervangingsonder-
delen repareren. Beschadigde op-
laadapparaten, kabels en stekkers
vergroten het risico van een elektri-
sche schok.
Gebruik het oplaadapparaat niet
op een gemakkelijk brandbare on-
dergrond (zoals papier of textiel)
F 016 L81 227 | (18.11.14)
of in een brandbare omgeving. Van-
wege de bij het opladen optredende
verwarming van het oplaadapparaat
bestaat brandgevaar.
Houd toezicht op kinderen. Daar-
mee wordt gewaarborgd dat kinde-
ren niet met het oplaadapparaat spe-
len.
Kinderen en personen die op grond
van hun fysieke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, hun oner-
varenheid of hun gebrek aan ken-
nis niet in staat zijn het oplaadap-
paraat veilig te bedienen, mogen
dit oplaadapparaat niet zonder toe-
zicht of instructie door een verant-
woordelijke persoon gebruiken.
Anders bestaat het gevaar van ver-
keerde bediening en lichamelijk let-
sel.
Symbolen
De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het tuingereedschap goed en veilig te ge-
bruiken.
Symbool
Betekenis
Draag werkhandschoenen
Bewegingsrichting
Reactierichting
Gewicht
Inschakelen
Uitschakelen
Toegestane handeling
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading