Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 68

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 68 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
68 | Svenska
Felsökning
d.c.
Symptom
Skyddsskärmen kan inte dras över skär-
tallriken
Grästrimmern fungerar inte
Grästrimmern går med avbrott
Kraftiga vibrationer/buller
Uppladdad batterimodul har för låg
klippkapacitet
Kniven rör inte på sig
Trädgårdsredskapet klipper inte
Laddningsindikatorn lyser kontinuerligt Batterimodulen inte (korrekt) insatt
Laddning inte möjlig
Laddningsindikeringen lyser inte
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Möjlig orsak
Felaktig montering
Batterimodulen är urladdad
Sekundärbatteriet för kallt/hett
Trädgårdsredskapets inre kablar
defekta
Strömställaren defekt
Trädgårdsredskapet är defekt
Kniven har brustit
Batterimodulen har under en längre tid
inte använts eller endast helt kort
För högt gräs
Batterimodulen är förbrukad
Batterimodulen är urladdad
Trädgårdsredskapet är defekt
Kniven har brustit
Sekundärbatteriet inte fulladdat
Gräs har snott sig i skärtallriken
Batterikontakterna är förorenade
Batteriet är defekt
Laddarens stickpropp är inte (korrekt)
kopplad
Batterimodulen inte (korrekt) insatt
Vägguttaget, nätsladden eller laddaren
är defekt
Åtgärd
Ta bort skärtallriken och montera
skyddsskärmen på nytt, se även "Monte-
ring"
Vid laddning av batterimodulen följ
anvisningarna
Värm/kyl sekundärbatteriet
Uppsök kundservicen
Uppsök kundservicen
Uppsök kundservicen
Byt ut kniven
Ladda fullständigt upp batterimodulen,
följ anvisningarna för laddning
Klipp i steg
Byt ut batterimodulen
Vid laddning av batterimodulen följ
anvisningarna
Uppsök kundservicen
Byt ut kniven
Vid laddning av batterimodulen följ
anvisningarna
Ta bort gräset
Sätt upp batterimodulen korrekt på lad-
daren
Rengör kontakterna t. ex. genom att
upprepade gånger sätta in och ta ut bat-
terimodulen, eller byt batterimodulen
vid behov
Ersätt batterimodulen
Anslut stickproppen korrekt i väggutta-
get
Sätt upp batterimodulen korrekt på lad-
daren
Kontrollera nätspänningen, låt vid behov
en auktoriserad serviceverkstad för
Bosch el-verktyg kontrollera laddaren
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading