Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 150

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 150 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
150 | Қазақша
Аккумуляторды оңтайлы
пайдалану туралы нұсқаулар
Аккумулятор енгізу алдынан бақ
электрбұйымның өшіріліп
тұрғанын тексеріп алыңыз.
Қосылып тұрған бақ
электрбұйымына аккумулятор
енгізу әрекеттері апаттарға апара
алады.
Зарядтау құралын жаңбырдан,
сыздан қорғаңыз. Зарядтау
құралының ішіне су кірсе, ол
электр тоғының соғу қаупін
арттырады.
Аккумуляторларды тек қана
шығарушы тарапынан
ұсынылатын электр
оталдырғыштармен
толтырыңыз. Аккумуляторлардың
белгілі түрлері үшін арналған
электр оталдырғыштарын басқа
лайықсыз түрлі
аккумуляторлармен қолданғанда
өрт қауібі пайда болуы мүмкін.
Тек Бош компаниясының
NiCd/NiMH-аккумуляторларын
немесе Бош фирмасының
құралдарының ішіне
құрастырылып орнатылған
аккумуляторларды «Техникалық
мәліметтер» бөлімінде
көрсетілген кернеулермен ғана
оталдырыңыз. Осыдан басқаша
әрекет етілгенде өрт және жарылу
қауібі пайда болады.
Зарядтау құралын таза ұстаңыз.
Құралдың ластануы тоқ соғуы
қаупін туындатады.
Әр пайдаланудан алдын
зарядтау құралын, кабельді
F 016 L81 227 | (18.11.14)
және айырды тексеріңіз. Ақауды
байқасаңыз зарядтау құралын
пайдаланбаңыз. Зарядтау
құралын өзіңіз ашпаңыз, оны тек
білікті маманға және түпнұсқалы
бөлшектермен жөндетіңіз.
Зақымдалған зарядтау құралы,
кабель және айыр электр тоғының
соғу қаупін арттырады.
Зарядтау құралын қосулы күйде
оңай жанатын беттердің
(мысалы, қағаз, мата және т.б.)
үстіне қоймаңыз немесе жанғыш
заттардың жанында
пайдаланбаңыз. Зарядтау кезінде
зарядтау құралының қызуы
себебінен өрт қаупі пайда болады.
Тек қана осы бақ электрбұйымы
үшін арналған арнайы Bosch
аккумуляторларын қолданыңыз.
Басқа түрлі аккумуляторларды
қолдану жаралану және өрт
қауібіне апара алады.
Қолданылмайтын
аккумуляторды қағаз
қыстырғыштардан, тиындардан,
кілттерден, инелерден,
бұрандалардан немесе
контакттарға бөгет ете алатын
басқа металл заттардан алыс
жерде сақтаңыз. Аккумулятор
контакттар арасындағы қысқа
мерзімді тұйықталу себебінен күйіп
қалу немесе өрт пайда болуы
мүмкін.
Дұрыс пайдаланбаған
аккумулятордан сұйықтық ағуы
мүмкін. Оған тимеңіз. Кездейсоқ
тигенде, тиген жерді сумен
шайыңыз. Сұйықтық көзге тисе,
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading