Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 203

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 203 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
võtmetest, naeltest, kruvidest ja
teistest väikestest
metallesemetest, mis võivad aku
kontaktid omavahel ühendada.
Metallesemetega kokkupuutest
põhjustatud lühis aku kontaktide
vahel tekitab põlengu ohu.
Väärkasutuse korral võib
akuvedelik välja voolata. Vältige
sellega kokkupuudet. Juhusliku
kokkupuute korral loputage
kahjustatud kohta veega. Kui
vedelik satub silma, pöörduge
lisaks arsti poole. Väljavoolav
akuvedelik võib põhjustada
nahaärritusi või põletusi.
Ärge avage akut. Esineb lühise oht.
Kaitske akut kuumuse, sealhulgas
pideva päikesekiirguse eest,
samuti vee, tule ja niiskuse eest.
Esineb plahvatusoht.
Ärge tekitage akukontaktide vahel
lühist. Esineb plahvatusoht.
Aku vigastamisel ja ebaõigel
käsitsemisel võib akust eralduda
aure. Õhutage ruumi, halva
enesetunde korral pöörduge arsti
poole. Aurud võivad ärritada
hingamisteid.
Kaitske akut niiskuse ja vee eest.
Hoidke akut temperatuuril –20 °C
kuni 50 °C. Ärge jätke akut suvel
autosse.
Puhastage aku ventilatsiooniavasid
pehme, puhta ja kuiva pintsliga.
Bosch Power Tools
Ohutusnõuded akulaadijate
kasutamisel
Ärge jätke akulaadijat vihma
ega niiskuse kätte. Vee
sissetungimine elektrilisse
tööriista suurendab elektrilöögi
ohtu.
Laadige ainult Boschi NiCd/NiMH-
akusid või selliseid Boschi
toodetesse paigaldatud akusid,
mille pinge vastab tehnilistes
andmetes toodud pingele. Selle
nõude eiramisel tekib tulekahju- ja
plahvatusoht.
Hoidke akulaadija puhas. Mustus
tekitab elektrilöögi ohu.
Iga kord enne kasutamist
kontrollige üle laadija, toitejuhe ja
pistik. Vigastuste tuvastamisel
ärge akulaadijat kasutage. Ärge
avage akulaadijat ise ja laske seda
parandada vaid vastava ala
spetsialistidel, kes kasutavad
originaalvaruosi. Vigastatud
akulaadija, toitejuhe ja pistik
suurendavad elektrilöögi ohtu.
Ärge kasutage akulaadijat
kergestisüttival pinnal (nt paberil,
tekstiilidel jmt) ja süttimisohtlikus
keskkonnas. Akulaadija kuumeneb
laadimisel, mistõttu tekkib
tulekahjuoht.
Ärge jätke lapsi järelevalveta.
Seeläbi tagate, et lapsed ei hakka
akulaadijaga mängima.
Lapsed ja isikud, kes ei ole oma
füüsiliste või vaimsete võimete
tõttu suutelised akulaadijat ohutult
käsitsema või kellel puuduvad
selleks vajalikud teadmised või
Eesti | 203
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading