Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 61

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 61 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
 Det anbefales at bruge skæreelementer, der er god-
kendt af Bosch. Ved andre skæreelementer kan skære-
resultatet afvige.
Opladning af akku
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal
stemme overens med angivelserne på ladeaggregatets ty-
peskilt. Ladeaggregater til 230 V kan også tilsluttes 220 V.
Opladning
Opladningen starter, så snart netstikket netstikket til ladeag-
gregatet stættes i stikdåsen og akkuen placeres i ladeskak-
ten.
Akku-ladeindikatoren er ikke nogen ladetilstandsindikator.
En lysende indikator signaliserer, at ladestrøm strømmer
igennem.
Fejlsøgning
d.c.
Symptom
Beskyttelsesskærmen kan ikke
trækkes hen over skæreskiven
Græstrimmeren arbejder ikke
Græstrimmeren arbejder med af-
brydelser
For stor vibration/støj
For lille snitvarighed pr. akku-op-
ladning
Kniven bevæger sig ikke
Haveværktøj skærer ikke
Akku-kontrollampe lyser hele ti-
den
Bosch Power Tools
Opladningen afsluttes ikke automatisk. Afbryd derfor ladeag-
gregatet fra strømnettet, når opladningen er færdig, og tag ak-
kuen ud. En varm akku er tegn på, at den er helt opladet.
Bemærk: Opladningen er kun mulig, når akkuens temperatur
ligger i det tilladte ladetemperaturområde, se afsnit „Tekniske
data".
Tips vedr. opladning
Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis det oplades hele
tiden eller en opladningscyklus følger den næste uden afbry-
delser. Dette er dog uden betydning og er ikke tegn på en tek-
nisk defekt af ladeaggregatet.
En ny akku eller en akku, der ikke har været brugt i længere
tid, yder først fuld kapacitet efter ca. 5 opladninger og aflad-
ninger. Lad disse akkuer blive siddende i ladeaggregatet, til
de er opvarmet betydet.
Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er det tegn
på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Mulig årsag
Forkert montering
Akkuen er afladt
Akkuen er for kold/varm
Haveværktøjets indvendige lednin-
ger er beskadiget
Start-stop-kontakten er defekt
Haveværktøj defekt
Kniven er brækket
Akkuen har ikke været brugt i læn-
gere tid eller kun i kort tid
Græsset er for højt
Akkuen er slidt
Akkuen er afladt
Haveværktøj defekt
Kniven er brækket
Akkuen er ikke helt opladet
Græsset har viklet sig ind i skære-
skiven
Akku er ikke sat (rigtigt) i
Afhjælpning
Fjern skæreskiven og montér beskyttelsesskærmen
igen, se også „Montering"
Oplad akkuen, se også „Forskrifter mht. opladning"
Opvarm/afkøl akkuen
Kontakt serviceforhandleren
Kontakt serviceforhandleren
Kontakt serviceforhandleren
Udskift kniven
Oplad akkuen helt, se også forskrifter mht. oplad-
ning
Klip græsset i flere omgange
Erstat akkuen
Oplad akkuen, se også „Forskrifter mht. opladning"
Kontakt serviceforhandleren
Udskift kniven
Oplad akkuen, se også „Forskrifter mht. opladning"
Fjern græsset
Sæt akku korrekt på ladeaggregat
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Dansk | 61

Advertisement

Table of Contents
loading