Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 175

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 175 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
изложување на сончеви зраци,
оган, вода или влага. Постои
опасност од експлозија.
Не предизвикувајте краток спој
на батеријата. Инаку, постои
опасност од експлозија.
Доколку се оштети батеријата
или не се користи правилно, од
неа може да излезе пареа.
Внесете свеж воздух и доколку
има повредени однесете ги на
лекар. Пареата може да ги
надразни дишните патишта.
Заштитете ја батеријата од влага и
вода.
Складирајте ја батеријата во
граници на температура од –20 °C
до 50 °C. не ја оставајте батеријата
на пр. во автомобилот летно време.
Повремено чистете ги отворите за
проветрување на батеријата со
мека, чиста и сува четка.
Безбедносни напомени за полначи
Полначот држете го
подалеку од дожд и влага.
Навлегувањето на вода во
полначот го зголемува
ризикот од електричен удар.
Полнете само Bosch NiCd/NiMH-
Акумулатори или акумулатори
инсталирани во Бош производи
со напон дефиниран во
Техничките податоци. Во
спротивно постои опасност од
пожар и експлозија.
Одржувајте ја чистотата на
полначот. Доколку се извалка,
постои опасност од електричен
удар.
Bosch Power Tools
Пред секое користење,
проверете го полначот, кабелот и
приклучокот. Не го користете
полначот, доколку приметите
оштетувања. Не го отворајте
сами полначот и оставете го на
поправка кај квалификуван
стручен персонал кој ќе користи
само оригинални резервни
делови. Оштетениот полнач, кабел
и приклучок го зголемува ризикот
за електричен удар.
Не го користете полначот на
лесно запалива подлога (на пр.
хартија, текстил итн.) односно во
запалива околина. Постои
опасност од пожар заради
затоплувањето на уредот што
произлегува при полнењето.
Не ги оставајте децата без
надзор. Така ќе се осигурате дека
децата нема да си играат со
полначот.
Децата и лицата, кои поради
нивните физички, сензорни или
духовни способности или нивно
неискуство или непознавање не
се во состојба, безбедно да
ракуваат со полначот, не смеат
да го користат истиот без надзор
или инструкции од страна на
одговорно лице. Инаку постои
опасност од погрешна употреба и
повреди.
Ознаки
Следните симболи се важни за читање и разбирање на
упатството за употреба. Ве молиме проучете ги симболите
и нивното значење. Правилната интерпретација на
симболите ќе Ви помогне подобро и побезбедно да ја
користите косачката.
Македонски | 175
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading