Download  Print this page

Македонски - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 172 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
172 | Македонски
Акумулаторни или обикновени батерии:
Ni-Cd: Никел-кадмиеви батерии
Внимание: тези акумулаторни батерии съдържат кадмий,
който е силно отровен тежък метал.
Ni-MH: Никел-металхидридни батерии
Правата за изменения запазени.
Македонски
Безбедносни напомени
Внимание! Ве молиме прочитајте
ги следниве упатства. Запознајте
се со командите и со соодветната
употреба на косачката. Чувајте го
упатството за идни консултации.
Толкување на симболите
Општи безбедносни правила.
Прочитајте го упатството за
употреба.
Внимавајте предмети коишто
летаат од косачката да не ги
повредат личностите коишто
стојат околу уредот.
Предупредување: Држете се
на безбедно растојание од
косачката додека таа работи.
Не е применливо.
a.c.
Извадете ја батеријата пред
d.c.
чистење, поправање или
складирање на машината.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Носете заштитни очила.
Не поткаструвајте додека
врне и не оставајте го
тримерот на отворено кога
врне.
Кога поткаструватe, внимавајте
гранчињата што летаат да не ги
повредат лицата коишто се наоѓаат
во непосредна близина.
Предупредување: Држете се на
безбедно растојание од косачката
додека таа работи.
Ракување
Оваа косачка не е наменета на
личности (и деца) со ограничени
физички, сензорни или душевни
можности, со недостаток на
искуство и знаење, освен ако не им
се обезбедени соодветни
инструкции или надзор за употреба
на косачката од страна на личност
одговорна за нивната безбедност.
Внимавајте децата да не си играат
со косачката.
Никогаш не дозволувајте им на
деца или на необучени лица да гo
употребуваат тримерот. Државните
прописи можат да ја ограничат
возраста на ракувачот. Тримерот
чувајте го вон дофат на деца и кога
не е во употреба.
Не употребувајте го тримерот со
оштетени или истрошени
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading