Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 171

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 171 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Симптоми
Силни вибрации/шум
Времето за работа с едно
зареждане е твърде кратко
Ножът не се движи
Градинският електроинструмент
не реже
Светодиодът свети непрекъснато Не е поставена (правилно)
Не е възможно зареждане
Светодиодът за зареждане не
светва
Сервиз и технически съвети
www.bosch-garden.com
Винаги когато се обръщате с въпроси към
представителите на Бош непременно посочвайте 10-
цифрения каталожен номер на градинския
електроинструмент.
Роберт Бош EООД – България
Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бyл. Черни връx 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: (02) 9601061
Тел.: (02) 9601079
Факс: (02) 9625302
www.bosch.bg
Bosch Power Tools
Възможна причина
Градинският електроинструмент е
дефектен
Ножът е счупен
Акумулаторната батерия не е била
използвана продължително време
Тревата е твърде висока
Акумулаторната батерия е изхабена
Акумулаторната батерия е разредена
Градинският електроинструмент е
дефектен
Ножът е счупен
Акумулаторната батерия не е заредена
напълно
В режещия диск има усукана трева
акумулаторна батерия
Контактите на акумулаторната батерия
са замърсени
Акумулаторната батерия е дефектна
Щепселът на зарядното устройство не
е вкаран в контакта (правилно)
Не е поставена (правилно)
акумулаторна батерия
Контактът, захранващия кабел или
зарядното устройство са дефектни
Бракуване
Не изхвърляйте градински електроинструменти, зарядни
устройства и акумулаторни или обикновени батерии при
битовите отпадъци!
Само за страни от ЕС:
обикновени батерии, които не могат да се използват
повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани
на подходяща преработка за оползотворяване на
съдържащите се в тях суровини.
Български | 171
Отстраняване
Потърсете помощ в оторизиран сервиз за
електроинструменти
Заменете ножа
Заредете акумулаторната батерия
напълно, вижте също указанията за
зареждане
Косете на стъпки
Заменете акумулаторната батерия
Заредете акумулаторната батерия, вижте
също и указанията за зареждане
Потърсете помощ в оторизиран сервиз за
електроинструменти
Заменете ножа
Заредете акумулаторната батерия, вижте
също и указанията за зареждане
Отстранете тревата
Поставете правилно акумулаторна
батерия на зарядното устройство
Почистете контактите на акумулаторната
батерия, напр. чрез неколкократното й
изваждане и вкарване в гнездото, респ.
заменете акумулаторната батерия
Заменете акумулаторната батерия
Вкарайте (докрай) щепсела в контакта
Поставете правилно акумулаторна
батерия на зарядното устройство
Проверете захранващото напрежение,
ако е необходимо занесете зарядното
устройство за проверка в оторизиран
сервиз за електроинструменти на Бош
Съгласно Европейска директива
2012/19/EC относно излязла от употреба
електрическа и електронна апаратура и
съгласно Европейска директива
2006/66/ЕО акумулаторни или
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading