Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 213

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 213 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Darbība un tās mērķis
Ieslēgšana un izslēgšana
Norādījumi darbam
Apkalpošana, tīrīšana un
uzglabāšana
Piederumu izvēle
Uzsākot lietošanu
Jūsu drošībai
 Uzmanību! Pirms regulēšanas vai tīrīšanas izslēdziet
dārza instrumentu un izņemiet no tā akumulatoru.
 Pēc akumulatora zālāja trimera izslēgšanas tā
griezējasmens vēl dažas sekundes turpina griezties.
Pirms instrumenta atkārtotas ieslēgšanas nogaidiet,
līdz apstājas tā dzinējs un griezējasmens.
 Neieslēdziet instrumentu drīz pēc tā izslēgšanas.
 Instrumentā ieteicams izmantot firmas Bosch ieteiktos
griezējelementus. Izmantojot citus griezējelementus,
var samazināties instrumenta darbspēja.
Akumulatora uzlādes ierīce
 Pievadiet uzlādes ierīcei pareizu barojošo spriegumu!
Spriegumam barojošajā elektrotīklā jāatbilst uzlādes
ierīces marķējuma plāksnītē norādītajai sprieguma
vērtībai. Uzlādes ierīces, kas paredzētas 230 V
spriegumam, var darboties arī no 220 V elektrotīkla.
Kļūmju uzmeklēšana
d.c.
Pazīme
Aizsargpārsegu nav iespējams
novietot uz griezējdiska
Zāliena trimeris nedarbojas
Zāliena trimeris darbojas ar
pārtraukumiem
Dārza instruments stipri vibrē
un/vai trokšņo
Bosch Power Tools
Uzlādes gaita
Attēls
Lappuse
Akumulatora uzlāde sākas nekavējoties pēc tam, kad uzlādes
5
224
ierīces kontaktdakša ir pievienota elektrotīkla kontaktligzdai
un akumulators ir ievietots uzlādes šahtā .
6
225
Akumulatora uzlādes indikators neparāda uzlādes gaitu.
Indikatora iedegšanās norāda, ka plūst uzlādes strāva.
7
225
Akumulatora uzlāde nebeidzas automātiski. Pēc uzlādes
8
225
beigām atvienojiet uzlādes ierīci no elektrotīkla un izņemiet
no tās akumulatoru. Akumulatora temperatūras
palielināšanās rāda, ka tas ir pilnīgi uzlādēts.
Piezīme. Uzlāde ir iespējama vienīgi tad, ja akumulatora
temperatūra atrodas pieļaujamajās uzlādes temperatūras
robežās, kā aprakstīts sadaļā „Tehniskie parametri".
Ieteikumi akumulatora uzlādei
Ilgstošas uzlādes laikā, piemēram, bez pārtraukuma veicot
vairākus uzlādes ciklus, uzlādes ierīce var sakarst. Tas ir
normāli un neliecina par tehnisku kļūmi uzlādes ierīcē.
Jauniem vai ilgstoši nelietotiem akumulatoriem ietilpība
pilnībā atjaunojas tikai pēc aptuveni 5 uzlādes/izlādes
cikliem. Atstājiet šādus akumulatorus uzlādes ierīcē, līdz tie ir
manāmi sasiluši.
Ja manāmi samazinās izstrādājuma darbības laiks starp
akumulatora uzlādēm, tas rāda, ka akumulators ir nolietojies
un to nepieciešams nomainīt.
Iespējamais cēlonis
Instruments ir nepareizi salikts
Uzlādējiet akumulatoru
Akumulatora temperatūra ir par zemu
vai par augstu
Ir bojāti dārza instrumenta iekšējie sa-
vienojumi
Ir bojāts ieslēdzējs
Dārza instruments ir bojāts
Ir salūzis griezējasmens
Latviešu | 213
Novēršana
Noņemiet griezējdisku un tad no jauna
nostipriniet aizsargpārsegu, kā norādīts sadaļā
„Montāža"
Uzlādējiet akumulatoru, kā norādīts sadaļā
„Ieteikumi akumulatora uzlādei"
Nogaidiet, līdz akumulators ir sasilis vai atdzisis
Griezieties remonta darbnīcā
Griezieties remonta darbnīcā
Griezieties remonta darbnīcā
Nomainiet griezējasmeni
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading