Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 101

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 101 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
włączonym narzędziu ogrodowym
może stać się przyczyną wypadków.
Chronić ładowarkę przed
deszczem i wilgocią. Przedostanie
się wody do ładowarki zwiększa
ryzyko porażenia prądem.
Akumulatory należy ładować
wyłącznie w ładowarkach
zalecanych przez producenta.
Ładowanie akumulatorów innych, niż
przewidziane dla danej ładowarki,
może spowodować zagrożenie
pożarowe.
Ładować należy wyłącznie
oryginalne akumulatory
NiCd/NiMH firmy Bosch lub
akumulatory wbudowane do
produktów wyprodukowanych
przez firmę Bosch, o parametrach
podanych w Danych Technicznych.
Ładowanie innych akumulatorów
może spowodować pożar lub
zagrożenie wybuchem.
Ładowarkę należy utrzymywać w
czystości. Zabrudzenie może stać się
przyczyną porażenia elektrycznego.
Przed użyciem każdorazowo
sprawdzić stan ładowarki,
przewodu i wtyku. Nie używać
ładowarki w przypadku
stwierdzenia uszkodzeń. Nie
otwierać samodzielnie ładowarki.
Naprawa powinna zostać
przeprowadzona wyłącznie przez
wykwalifikowany personel serwisu
przy użyciu oryginalnych części
zamiennych. Uszkodzone ładowarki,
przewody i wtyki zwiększają ryzyko
porażenia elektrycznego.
Bosch Power Tools
Nie korzystać z ładowarki
umieszczonej na łatwopalnym
podłożu (np. papier, tekstylia itp.)
ani w sąsiedztwie łatwopalnych
substancji. Ze względu na wzrost
temperatury ładowarki podczas
procesu ładowania istnieje
niebezpieczeństwo pożaru.
Stosować wyłącznie akumulatory
firmy Bosch, które zostały
przewidziane dla danego narzędzia
ogrodowego. Zastosowanie
akumulatorów innego typu może
może być przyczyną obrażeń oraz
pożaru.
Nieużywany akumulator należy
przechowywać z dala od spinaczy,
monet, kluczy, gwoździ, śrub oraz
innych drobnych przedmiotów
metalowych, które mogłyby
spowodować zwarcie styków
akumulatora. Zwarcie styków
akumulatora może spowodować
oparzenia lub doprowadzić do
pożaru.
Przy niewłaściwym użyciu możliwe
jest wydostanie się elektrolitu z
akumulatora. Należy unikać
kontaktu z nim, a w przypadku
niezamierzonego zetknięcia się
z elektrolitem, należy umyć dane
miejsce ciała wodą. Jeżeli ciecz
dostała się do oczu, należy
dodatkowo skonsultować się
z lekarzem. Elektrolit może
doprowadzić do podrażnienia skóry
lub spowodować oparzenia.
Nie otwierać akumulatora. Istnieje
niebezpieczeństwo zwarcia.
Polski | 101
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading