Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 116

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 116 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
116 | Slovensky
Technické údaje uvedené napätie.
V opačnom prípade hrozí
nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
Udržiavajte nabíjačku v čistote.
Následkom znečistenia hrozí
nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom.
Pred každým použitím produktu
prekontrolujte nabíjačku, prívodnú
šnúru aj zástrčku. Nepoužívajte
nabíjačku v prípade, ak ste zistili
nejaké poškodenie. Nabíjačku sami
neotvárajte a dávajte ju opravovať
len kvalifikovanému personálu a
výlučne iba s použitím originálnych
náhradných súčiastok. Poškodené
nabíjačky, prívodné šnúry a zástrčky
zvyšujú riziko zásahu elektrickým
prúdom.
Nepoužívajte nabíjačku položenú
na ľahko horľavom podklade (ako
je napr. papier, textil a podobne)
resp. ani v horľavom prostredí.
Zohrievanie nabíjačky, ktoré vzniká
pri nabíjaní, predstavuje
nebezpečenstvo požiaru.
Používajte do tohto záhradníckeho
náradia len určené akumulátory
značky Bosch. Používanie iných
akumulátorov môže mať za následok
poranenie alebo spôsobiť požiar.
Nepoužívané akumulátory
neuschovávajte tak, aby mohli
prísť do styku s kancelárskymi
sponkami, mincami, kľúčmi,
klincami, skrutkami alebo s inými
drobnými kovovými predmetmi,
ktoré by mohli spôsobiť
premostenie kontaktov. Skrat
medzi kontaktmi akumulátora môže
F 016 L81 227 | (18.11.14)
mať za následok popálenie alebo
môže spôsobiť vznik požiaru.
Z akumulátora môže pri
nesprávnom používaní vytekať
kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s
touto kvapalinou. Po náhodnom
kontakte miesto opláchnite vodou.
Ak sa dostane kvapalina z akumulá-
tora do kontaktu s očami, po výpla-
chu očí vyhľadajte aj lekára.
Unikajúca kvapalina z akumulátora
môže mať za následok podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
Akumulátor neotvárajte. Hrozí ne-
bezpečenstvo skratovania.
Chráňte akumulátor pred
horúčavou, napr. aj pred trvalým
slnečným žiarením, pred ohňom,
vodou a vlhkosťou. Hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
Akumulátor neskratujte. Hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
Po poškodení akumulátora alebo v
prípade neodborného používania
môžu z akumulátora vystupovať
škodlivé výpary. Zabezpečte
prívod čerstvého vzduchu a v
prípade nevoľnosti vyhľadajte
lekársku pomoc. Tieto výpary môžu
podráždiť dýchacie cesty.
Chráňte akumulátor pred vlhkosťou a
vodou.
Akumulátor skladujte iba pri rozsahu
teploty od –20 °C do 50 °C.
Nenechávajte napríklad akumulátor v
lete položený v automobile.
Občas prečistite vetracie štrbiny
akumulátora čistým jemným a
suchým štetcom.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading