Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 75

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 75 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Symptomer
Mulig årsak
Sterke vibrasjoner/lyder
Defekt hageredskap
Brukket kniv
For kort klippetid pr. bat-
Batteriet ble ikke brukt over lang tid el-
teriopplading
ler kun i kort tid
For høyt gress
Oppbrukt batteri
Kniven beveger seg ikke
Utladet batteri
Defekt hageredskap
Hageredskapet klipper
Brukket kniv
ikke
Batteriet er ikke fullstendig oppladet
Gress er viklet opp i skjæreplaten
Batteri-ladeindikator ly-
Batteriet er ikke satt (riktig) inn
ser kontinuerlig
Ingen opplading mulig
Batterikontaktene er tilsmusset
Batteriet er defekt
Batteri-ladeindikator ly-
Strømstøpselet til ladeapparatet er
ser ikke
ikke satt (riktig) inn
Batteriet er ikke satt (riktig) inn
Stikkontakt, strømledning eller ladeap-
parat er defekt
Kundeservice og rådgivning ved bruk
www.bosch-garden.com
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på hagered-
skapets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Deponering
Hageredskaper, ladeapparater og batterier må ikke kastes i
vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU
om gamle elektriske og elektroniske maski-
ner og iht. det europeiske direktivet
2006/66/EF må defekte eller oppbrukte
batterier/oppladbare batterier samles inn
adskilt og leveres inn til en miljøvennlig resir-
kulering.
Bosch Power Tools
Utbedring
Ta kontakt med kundeservice
Skift ut kniven
Lad batteriet helt opp, se også henvisninger om oppla-
ding
Klipp trinnvis
Skift ut batteriet
Lad opp batteriet, se også «Henvisninger om opplading»
Ta kontakt med kundeservice
Skift ut kniven
Lad opp batteriet, se også «Henvisninger om opplading»
Fjern gresset
Sett batteriet riktig på ladeapparatet
Rengjør batterikontaktene; f.eks. ved hyppig innsetting
og fjerning av batteriet, skift eventuelt ut batteriet
Skift ut batteriet
Sett strømstøpselet (helt) inn i stikkontakten
Sett batteriet riktig på ladeapparatet
Sjekk strømspenningen, la ladeapparatet eventuelt kon-
trolleres av en autorisert kundeservice for Bosch-elek-
troverktøy
Batterier/oppladbare batterier:
Ni-Cd: Nikkel-kadmium
OBS! Disse oppladbare batteriene inneholder kadmium, et
svært giftig tungmetall.
Ni-MH: Nikkel-metallhydrid
Rett til endringer forbeholdes.
Norsk | 75
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading