Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 164

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 164 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
164 | Български
Не косете трева при дъжд и не
оставяйте тревокосачката
изложена на дъжд.
Внимавайте намиращи се наблизо
лица да не бъдат засегнати от
отхвърчащи частици.
Внимание: Когато градинският
електроинструмент работи, стойте на
безопасно разстояние от него.
Обслужване
Този градински
електроинструмент не е
предназначен за ползване от лица с
ограничени физически, сензорни
или психически възможности или
от лица с недостатъчен опит или
недостатъчни познания
(включително и от деца), освен
когато те са наблюдавани от лице,
отговарящо за безопасността или
когато са обучавани за работа с
градинския електроинструмент.
Трябва да се внимава деца да не
играят с градинския
електроинструмент.
В никакъв случай не позволявайте
на деца или незапознати с това
ръководство за експлоатация лица
да ползват тревокосачката.
Възможно е националното
законодателство да налага
ограничения за възрастта на
потребителя. Когато не ползвате
F 016 L81 227 | (18.11.14)
тревокосачката, я съхранявайте на
места, недостъпни за деца.
В никакъв случай не ползвайте
тревокосачката с липсващи или
повредени капаци или предпазни
съоръжения или когато не сте в
правилната стойка.
Преди ползване и след претърпян
удар проверявайте градинския
електроинструмент за повреди или
износване и при необходимост го
предавайте за ремонт.
Не използвайте градинския
електроинструмент, когато сте
уморени или болни или когато сте
под въздействието на алкохол,
наркотици или лекарства.
Работете с плътни дълги панталони,
здрави обувки и ръкавици. Не
носете широки дрехи, украшения,
къси панталони или сандали; не
работете боси. Ако сте с дълга коса,
я връзвайте над раменете, за да
предотвратите увличането и
усукването й от подвижни
елементи.
Когато работите с градинския
електроинструмент, носете
предпазни очила и
шумозаглушители (антифони).
Заемайте стабилно положение и
поддържайте постоянно
равновесие. Не надценявайте
силите си.
В никакъв случай не работете с
електроинструмента, ако в близост
се намират други лица, особено
деца, или домашни животни.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading