Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 118

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 118 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
118 | Slovensky
Technické údaje
Akumátorová strunová kosačka
Vecné číslo
Počet voľnobežných obrátok
Priemer rezu
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003
Sériové číslo
Akumulátor
Vecné číslo
Menovité napätie
Kapacita
Nabíjacia doba (akumulátor vybitý)
Nabíjačka
Vecné číslo
Nabíjací prúd
Prípustný rozsah teploty nabíjania
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003
Trieda ochrany
Všimnite si láskavo vecné číslo na typovom štítku svojho záhradníckeho náradia. Obchodné názvy jednotlivých kusov záhradníckeho náradia sa môžu
odlišovať.
Informácia o hlučnosti/vibráciách
Hodnoty hlučnosti zistené podľa EN 50636-2-91.
Vyhodnotená hodnota hladiny hluku A tohto náradia je
typicky: Hladina akustického tlaku 72 dB(A); hladina
akustického výkonu 94 dB(A). Nespoľahlivosť merania
K =3 dB.
Používajte chrániče sluchu!
Celkové hodnoty vibrácií a
(suma vektorov troch smerov) a
h
nepresnosť merania K zisťované podľa normy EN 60335:
2
2
a
<2,5 m/s
, K =3 m/s
.
h
Vyhlásenie o konformite
Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že výrobok opísaný
v časti „Technické údaje" spĺňa všetky príslušné ustanovenia
smerníc 2011/65/EÚ, 2014/30/EÚ, 2006/42/ES,
2000/14/ES vrátane ich zmien a je v súlade s nasledujúcimi
normami: EN 60335-1, EN 50636-2-91.
2000/14/ES: Garantovaná hladina akustického výkonu
88 dB(A). Spôsob hodnotenia konformity podľa prílohy VI.
Kategória produktu: 33
Poverené pracovisko:
SRL, Sudbury England, Nr. 1088
Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES,
2000/14/ES) sa nachádza u:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
F 016 L81 227 | (18.11.14)
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 H..
-1
min
9 500
cm
kg
1,9
Pozri sériové číslo výrobku (typový štítok) na záhradníckom náradí
NiCd
2 607 335 533
V=
14,4
Ah
1,5
min
250
AL 1404
2 607 225 ...
mA
400
°C
0– 45
kg
0,4
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.11.2014
Montáž a používanie
 Ak je ochranný kryt zmontovaný s tyčou (telesom),
nesmiete ich už rozoberať.
Pred použitím skontrolujte, či upevňovacia skrutka pre
ochranný kryt správne sedí.
Pred použitím skońtrolujte správne spojenie tyče (telesa)
strunovej kosačky.
Cieľ činnosti
Obsah dodávky (základná výbava)
Spojenie rúry
Montáž ochranného krytu
Výmena nožov
Nabíjanie akumulátora
Vloženie a vybratie akumulátora
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 J..
9 000
23
26
2,0
NiCd
2 607 335 533
14,4
1,5
250
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0,4
/ II
/ II
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Obrázok Strana
1
223
2
223
3
224
4
224
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading