Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 174

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 174 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
174 | Македонски
Никогаш не користете го уредот
ако на него не се монтирани
придружните делови.
Напомени за оптимално користење
на батериите
Осигурајте се дека косачката е
исклучена пред да и ја ставите
батеријата. Ставањето на
батеријата додека косачката работи
може да предизвика несреќа.
Полначот држете го подалеку од
дожд и влага. Навлегувањето на
вода во полначот го зголемува
ризикот од електричен удар.
Батеријата полнете ја само со
полначи препорачани од Bosch.
Полнач што е погоден за полнење
на еден вид батерии може да
предизвика пожар кога се користи
за полнење на некој друг,
несоодветен вид на батерии.
Полнете само Bosch NiCd/NiMH-
Акумулатори или акумулатори
инсталирани во Бош производи
со напон дефиниран во
Техничките податоци. Во
спротивно постои опасност од
пожар и експлозија.
Одржувајте ја чистотата на
полначот. Доколку се извалка,
постои опасност од електричен удар.
Пред секое користење,
проверете го полначот, кабелот и
приклучокот. Не го користете
полначот, доколку приметите
оштетувања. Не го отворајте
сами полначот и оставете го на
поправка кај квалификуван
стручен персонал кој ќе користи
F 016 L81 227 | (18.11.14)
само оригинални резервни
делови. Оштетениот полнач, кабел
и приклучок го зголемува ризикот
за електричен удар.
Не го користете полначот на
лесно запалива подлога (на пр.
хартија, текстил итн.) односно во
запалива околина. Постои
опасност од пожар заради
затоплувањето на уредот што
произлегува при полнењето.
Употребувајте само Бош батерии
наменети за оваа косачка.
Употребата на некои други батерии
може да предизвика повреда или
пожар.
Кога не ја користите батеријата,
чувајте ја понастрана од парички,
спојувалки, клучеви, шајки,
завртки и други метални
предмети што можат да направат
спој од едниот до другиот пол.
Краток спој меѓу двата пола може
да предизвика пожар или
изгореници.
При погрешно користење, може
да истече течноста од батеријата.
Избегнувајте контакт со неа.
Доколку случајно дојдете во
контакт со течноста, исплакнете
ја со вода. Доколку течноста
дојде во контакт со очите,
побарајте лекарска помош.
Истечената течност од батеријата
може да предизвика кожни
иритации или изгореници.
Не ја отворајте батеријата.
Постои опасност од краток спој.
Заштитете ја батеријата од
топлина, на пр. од трајно
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading