Download  Print this page

Česky - Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 90 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
90 | Česky
Česky
Bezpečnostní upozornění
Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí
Čtěte všechna varovná upozornění a
VAROVÁNÍ
pokyny. Zanedbání při dodržování va-
rovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí" se
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým
kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru
(bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracovního místa
 Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést
k úrazům.
 S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém
explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach ne-
bo páry zapálit.
 Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí da-
leko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení můžete
ztratit kontrolu nad strojem.
Elektrická bezpečnost
 Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zá-
suvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem uprave-
na. Společně s elektronářadím s ochranným uzemně-
ním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. Neupra-
vené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elek-
trickým proudem.
 Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako
např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li Vaše
tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým
proudem.
 Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do
elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým prou-
dem.
 Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavě-
šení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuv-
ky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran
nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené
kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
 Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pou-
ze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i
pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, jež
je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu elektric-
kým proudem.
 Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlh-
kém prostředí, použijte proudový chránič. Nasazení
proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým
proudem.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Bezpečnost osob
 Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistu-
pujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte
žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vli-
vem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při
použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
 Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brý-
le. Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska pro-
ti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou,
ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení
elektronářadí, snižují riziko poranění.
 Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědč-
te se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopí-
te, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo aku-
mulátor. Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači
nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to
může vést k úrazům.
 Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací ná-
stroje nebo šroubováky. Nástroj nebo klíč, který se na-
chází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
 Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bez-
pečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete
elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo
šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od
pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vla-
sy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
 Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky,
přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.
Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.
Svědomité zacházení a používání elektronářadí
 Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu urče-
né elektronářadí. S vhodným elektronářadím budete pra-
covat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
 Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vad-
ný. Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je nebez-
pečné a musí se opravit.
 Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušen-
ství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky
a/nebo odstraňte akumulátor. Toto preventivní opatření
zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.
 Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah
dětí. Nenechte stroj používat osobám, které se strojem
nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektroná-
řadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
 Pečujte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda
pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpřičují se,
zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je ome-
zena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte před
nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve
špatně udržovaném elektronářadí.
 Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřova-
né řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně
vzpřičují a dají se lehčeji vést.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional