Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 164

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 164 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
164 | Hrvatski
Rad
Načini rada
Namještanje dubine rezanja
Sa okretnim gumbom 2 može se bestupnjevito namještati du-
bina rezanja od 0–2,6 mm, prema skali dubine rezanja 1 (po-
djela skale = 0,1 mm).
Stopalo za odlaganje (vidjeti sliku N)
Stopalo za odlaganje 29 omogućava odlaganje električnog
alata odmah nakon radne operacije, bez opasnosti oštećenja
izratka ili noža blanje. Kod radne operacije stopalo za odlaga-
nje 29 se visoko zakrene i stražnji dio podnožja blanje 8 oslo-
bodi.
Puštanje u rad
 Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje
mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici elek-
tričnog alata. Električni alati označeni s 230 V mogu ra-
diti i na 220 V.
Uključivanje/isključivanje
Za štednju električne energije, električni alat uključite samo
ako ćete ga koristiti.
Za puštanje u rad električnog alata pritisnite prekidač za
uključivanje/isključivanje 5 i držite ga pritisnutim.
Za utvrđivanje pritisnutog prekidača za uključivanje/isključi-
vanje 5 pritisnite zapornu tipku 4.
Za isključivanje električnog alata otpustite prekidač za uklju-
čivanje/isključivanje 5, odnosno ako je utvrđen sa zapornom
tipkom 4, kratko pritisnite prekidač za uključivanje/isključiva-
nje 5 i nakon toga otpustite.
Upute za rad
 Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni
utikač iz utičnice.
Postupak blanjanja (vidjeti sliku N)
Namjestite željenu dubinu rezanja i stavite električni alat sa
prednjim dijelom podnožja blanje 8 na izradak.
 Električni alat približavajte izratku samo u uključenom
stanju. Inače postoji opasnost od povratnog udara ako bi
se radni alat zaglavio u izratku.
Uključite električni alat i vodite ga jednoličnim posmakom
preko obrađivanje površine.
Za dobivanje visokokvalitetnih površina radite samo sa ma-
njim posmakom i djelujte pritiskom po sredini na podnožje
blanje.
Kod obrade tvrđih materijala, npr. tvrdog drva, kao i kod kori-
štenja maksimalne širine blanjanja, namjestite samo manju
dubinu rezanja i smanjite prema potrebi posmak blanje.
Preveliki posmak smanjuje kvalitetu površine i može dovesti
do brzog začepljenja izbacivača strugotine.
Samo oštri noževi za blanjanje daju dobar učinak rezanja i ču-
vaju električni alat.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Ugrađeno stopalo za odlaganje 29 omogućava nastavljanje
postupka glodanja i nakon prekida na proizvoljnom mjestu
izratka:
– Stavite električni alat sa prema dolje preklopljenim stopa-
lom za odlaganje, na dalje obrađivano mjesto izratka.
– Uključite električni alat.
– Premjestite pritisak nalijeganja na prednje podnožje blanje
i pomičite električni alat polagano prema naprijed ().
Kod toga će se stopalo za odlaganje zakrenuti prema gore
(), tako da će stražnji dio podnožja blanje ponovno nale-
gnuti na izradak.
– Vodite električni alat jednoličnim posmakom po obrađiva-
noj površini ().
Skošenje rubova (vidjeti sliku O)
V-utori koji se nalaze u prednjem podnožju blanje omogućava-
ju brzo i jednostavno skošenje rubova izratka. Koristite odgo-
varajući V-utor ovisno od tražene širine skošenja. U tu svrhu
blanju sa V-utorom stavite na rubove izratka i vodite je uzduž
rubova.
Korištena
dimenzija
nema
mala
srednja
velika
Blanjanje sa graničnikom paralelnosti/kutnim granični-
kom (vidjeti slike K – M)
Ugradite na električni alat graničnik paralelnosti 21, odnosno
kutni graničnik 25 sa vijkom za pričvršćenje 24. Ovisno od
primjene, ugradite graničnik dubine ureza 28 sa vijkom za pri-
čvršćenje 27 na električni alat.
Otpustite maticu za utvrđivanje 23 i namjestite željenu širinu
ureza na skali 22. Ponovno stegnite maticu za utvrđivanje 23.
Sa graničnikom dubine utora 28 odgovarajuće namjestite že-
ljenu dubinu ureza.
Provedite postupak blanjanja više puta, sve dok se ne posti-
gne željena dubina ureza. Blanju vodite sa bočnim pritiskom
nalijeganja.
Skošenje sa kutnim graničnikom
Kod skošenja ureza i površina
namjestite potreban kut sko-
šenja sa maticom za utvrđiva-
nje 26.
Održavanje i servisiranje
Održavanje i čišćenje
 Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni
utikač iz utičnice.
 Električni alat i otvore za hlađenje održavajte čistim ka-
ko bi se moglo dobro i sigurno raditi.
utora a (mm)
0 – 4
2 – 6
4 – 9
6 – 10
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional