Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 98

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 98 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
98 | Slovensky
Vyhlásenie o konformite
Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že výrobok opísaný
v časti „Technické údaje" spĺňa všetky príslušné ustanovenia
smerníc 2011/65/EÚ, do 19. apríla 2016: 2004/108/ES,
od 20. apríla 2016: 2014/30/EÚ, 2006/42/ES vrátane ich
zmien a je v súlade s nasledujúcimi normami: EN 60745-1,
EN 60745-2-14, EN 50581.
Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES)
sa nachádza u:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
Montáž
 Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vy-
tiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.
Výber hobľovacieho noža
Elektrické náradie môže byť vybavené rôznymi hobľovacími
nožmi.
Pri použití prestavovacích súprav (príslušenstvo) sa môžu
podľa základnej výbavy elektrického náradia použiť obidva
varianty hobľovacieho noža (HSS, príp. HM/TC).
Pri výmene nožov vymeňte vždy obidva hobľovacie nože, ináč
nevyváženosť spôsobí vibrácie, čo môže skrátiť životnosť
elektrického náradia.
Výmena HSS hobľovacích nožov
 Pri výmene hobľovacích nožov postupujte opatrne. Ne-
chytajte hobľovací nôž tak, aby ste sa dotýkali rezných
hrán. Ostré rezné hrany by Vám mohli spôsobiť poranenie.
Demontáž hobľovacieho noža (pozri obrázky A – C)
– Keď chcete vymeniť hobľovacie nože, otáčajte nožovú hla-
vu 13, kým sa upínacia čeľusť 12 nebude nachádzať para-
lelne s dolnou plochou hoblíka 8.
– Vyskrutkujte 3 upevňovacie skrutky 11 Torx kľúčom 10
von a odoberte upínaciu čeľusť 12.
– Vysuňte pridržiavací strmeň 16 spolu s hobľovacím nožom
15 von z nožovej hlavy 13, príp. vodiacej drážky 14.
– Otočte nožovú hlavu o 180° a demontujte 2. hobľovací
nôž.
Upozornenie: Pred výmenou, príp. ostrením hobľovacích no-
žov odstráňte pridržiavací strmeň 16 uvoľnením upevňovacej
skrutky 17.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Ostrenie HSS hobľovacích nožov (pozri obrázok D)
S použitím ostriaceho zariadenia 18 (príslušenstvo)
a bežného brúsneho kameňa môžete naostriť opotrebované,
príp. tupé HSS hobľovacie nože.
Vsaďte obidva hobľovacie nože do ostriaceho zariadenia
a pevne upnite krídlovou skrutkou. Dbajte na to, aby obidva
hobľovacie nože boli zasunuté až na doraz.
Pohybujte hobľovacími nožmi vloženými do ostriaceho zaria-
denia po brúsnom kameni rovnomerne a s miernym prítla-
kom.
Upozornenie: Hobľovacie nože sa smú zbrúsiť maximálne
o 6 mm na minimálnu hrúbku 23 mm. Potom sa musia obidva
hobľovacie nože vymeniť.
Montáž hobľovacieho noža (pozri obrázky E – F)
Pred opätovným vložením nových alebo naostrených hob-
ľovacích nožov vyčistite nožovú hlavu 13 a príp. hobľovacie
nože 15 a pridržiavací strmeň 16. Hobľovacie nože silno za-
nesené živicou vyčistite liehom alebo petrolejom.
Upozornenie: Nové, príp. naostrené hobľovacie nože sa mu-
sia pred montážou vždy nastaviť do správnej výšky.
Na nastavenie výšky hobľovacích nožov slúži nastavovacia
mierka 19 (príslušenstvo). Položte hobľovacie nože 15
a pridržiavací strmeň 16 na nastavovaciu mierku. Dbajte na
to, aby bol pridržiavací strmeň 16 zasunutý v príslušnej dráž-
ke. Hobľovací nôž 15 zatlačte proti dorazu a zafixujte pridržia-
vací strmeň 16 v tejto polohe upevňovacou skrutkou 17. Au-
tomaticky sa tak dosiahne správne nastavenie výšky.
Hobľovací nôž musí byť namontovaný a vyrovnaný do stredu
dolnej plochy hoblíka 8. Potom pevne utiahnite 3 upevňova-
cie skrutky 11 Torx kľúčom 10. Dodržiavajte pritom poradie
uťahovania 12 uvedené na upínacej čeľusti ().
Upozornenie: Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či
sú upevňovacie skrutky pevne umiestnené 11. Pretočte ru-
kou nožovú hlavu 13 a zabezpečte, aby sa hobľovacie nože
niekde nezachytili.
Výmena HM/TC hobľovacích nožov
 Pri výmene hobľovacích nožov postupujte opatrne. Ne-
chytajte hobľovací nôž tak, aby ste sa dotýkali rezných
hrán. Ostré rezné hrany by Vám mohli spôsobiť poranenie.
Používajte len originálne hobľovacie nože HM/TC Bosch.
Hobľovacie nože zo spekaného karbidu (HM/TC) majú 2 os-
tria a dajú sa obrátiť. Keď sú obidve ostria tupé, musia sa hob-
ľovacie nože 20 vymeniť. HM/TC hobľovací nôž sa nesmie
ostriť.
Demontáž hobľovacieho noža (pozri obrázky G – H)
– Keď chcete obrátiť alebo vymeniť hobľovacie nože, otáčaj-
te nožovú hlavu 13, kým sa upínacia čeľusť 12 nebude na-
chádzať paralelne s dolnou plochou hoblíka 8.
– Uvoľnite 3 upevňovacie skrutky 11 Torx kľúčom 10 cca
o 1 – 2 otočenia. Upínacia čeľusť 12 sa nemusí odobrať.
– Pootočte nožovú hlavu a pomocou kúska dreva vysuňte
hobľovací nôž 20 zboku von z nožovej hlavy 13.
– Otočte nožovú hlavu o 180° a demontujte 2. hobľovací
nôž.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional